İşçi Avukatı İşçi Hakları iş hukuku avukatı

İşçi Avukatı – İş Hukuku Avukatı

Çalışma Hayatında iş işverenler ile işçiler arasında hukuki anlaşmazlıklar sıklıkla dava konusu olup bu süreçte İşçi Avukatı çalışanın haklarının korunması ve olası hak kayıplarının bertaraf edilmesi amacıyla faaliyet gösterir.

Çalışma hayatına dair, ihbar ve kıdem tazminatı alacakları, haksız nedenle işten çıkarılma ve işe iade, işyerinde mobing, psikolojik baskı ve kötü niyet, iş kazası ve meslek hastalığı, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinler, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ya da benzer sebeplerle işten çıkarma… gibi bir çok durum hukuki anlaşmazlıklara neden olmakla birlikte çalışanlar açısından hak kaybı yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. İşçi avukatı ise bu noktada yaşanacak hak kayıplarının önüne geçmek ya da yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına çalışanlara hukuki destek vermektedir.

İşçi Avukatı İşçi Hakları iş hukuku avukatı

İşçi Avukatı Ne Yapar?

Çalışma hayatına ilişkin yaşanılan sorunların hukuki temelde çözülmesi ve işçinin mağduriyetinin giderilmesi adına İşçi Avukatı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,yıllık ücretli izin, fazla çalışma sürelerine ilişkin haklar, haksız nedenle işten çıkarılma sonucu işe iade davaları süreçlerinde çalışanın yaşadığı mağduriyetin giderilmesinin yanı sıra ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarından doğan tazminatlar, sigortanın düşük gösterilmesi ya da çift bordro uygulamasından doğan hak kayıplarının telafisi… gibi hususlarda da İşçi Avukatı müvekkilinin haklarının korunması adına hizmet vermektedir.

İşçi Avukatı ( İş Hukuku Avukatı) Tutmanın Avantajları Nelerdir?

Çalışanlar açısından iş yaşamında karşılaşılan hukuki itilaflar hak kayıplarına neden olabilmektedir. Haksız nedenle işten çıkarılma, işyerinde psikolojik baskılar, performans düşüklüğü nedeniyle iş akdinin feshi, çalışanın rızası dışında işlerin çalışana yaptırılması, çalışanın rızası dışında çalışma yerinin değiştirilmesi, çalışma koşullarının kötüleşmesi, işçinin zam veya terfi haklarının kullandırılmaması, yıllık ücretli izinlerin kullandırılmaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi pek çok konuda yaşanılan maddi veya manevi kayıpların telafisi İş Hukuku alanında deneyimli bir iş avukatı aracılığıyla çözülebilmektedir. Bu noktada işçi avukatı sizin haklarınızın gasp edilmesinin önüne geçilmesi adına hukuki süreç yönetimini profesyonel bir şekilde yerine getirecektir.

İşçi Avukatı İstanbul

İstanbul Bakırköy’de bulunan hukuk büromuzda İş Hukuku alanında deneyimli, işçi haklarının savunulması ve çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında titizlikle hareket eden işçi avukatları tarafından hukuki hizmet verilmektedir. İşçi avukatı kadromuz ile çalışma yaşamına dair yaşadığınız hukuki anlaşmazlıkların çözümü için bizimle iletişim sayfasından irtibata geçebilirsiniz.

Konkordato talebi iflas erteleme avukatı

Konkordato Nedir?

Konkordato, İcra İflas Kanunu 285. Madde uyarınca borçlarını süresi dolduğu halde ödeyemeyen veyahut vadesinde borcun ödenmeme tehlikesi bulunan borçlular tarafından, vade verilmek ya da tenzilat yapılmak suretiyle borcun ödenmesinin sağlanması veya olası bir iflastan kurtulmak için talep edilmektedir.

Konkordato talep eden firmalar açısından konkordato(iflas erteleme), ticaret mahkemelerinin tasdiki ile yapılan cebri bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile alacaklılar borçluya karşı alacağın bir kısmından feragat edebildikleri gibi, borcun belirlenen yeni bir vadeyle ödenmesi yönünde bir süre verirler.

Mevcut ekonomik konjonktürde borçlular, maliyet artışları ya da farklı sebepler neticesinde mali durumlarında yaşadıkları olumsuzlukların, borcun ödenmesinde yarattığı sıkıntıları iflas erteleme talep ederek aşma yoluna gidebilmektedirler. Mevcut düzenleme sayesinde iflas erteleme talep etmek isteyen borçlu açısından vadesinde ödenmeyen ya da vadesinde ödenmesi öngörülmeyen borçlar için yeni bir mühlet verilmekte, bu sayede hem firmanın iflasının önüne geçilmekte hem de borçtan indirim yapılması imkanı doğmaktadır. Alacaklı açısından ise borçlu firmanın iflası durumunda alacağın tahsilinde yaşanabilecek risklerin önüne geçerek alacağın güvenceye alınmasını sağlamaktadır.

Konkordato talebi iflas erteleme avukatı

Kimler Konkordato ( İflas Erteleme) Talep Edebilir?

İflas erteleme talebi yalnızca borçlu tarafından değil alacaklı tarafından da yapılabilmektedir. İcra İflas Kanunu 185. maddesine göre iflas erteleme talebi hem borçlu hem de alacaklı tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Borçlunun Konkordato(iflas erteleme) Talep Etmesi

Borçlunun iflas esaslarına tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm borçlular konkordato(iflas erteleme) için talepte bulunabilmektedir. Burada iflas erteleme talep edecek borçlunun iflasa tabi olup olmadığı, yalnızca iflas erteleme talebinin yöneltileceği görevli mahkeme açısından değişiklik gösterir.

Alacaklının Konkordato(iflas erteleme) Talep Etmesi

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı borçlu hakkında iflas erteleme işlemlerinin başlatılmasını isteyebilmektedir. Bu noktada alacaklının borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını talep edebilmesi için “borçlunun konkordato talep etmesi” başlığında belirttiğimiz iflasa tabi olmama durumundan farklı olarak yalnızca iflasa tabi borçlular için işlemlerin başlatılması talep edilebilir.

Konkordato Talebi Hangi Mahkemelerde Gerçekleşir?

Konkordatonun uygulanmasında yetkili mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleri olup hangi mahkemenin görevli mahkeme sıfatında olduğunu belirleyen temel husus borçlunun iflasa tabi olup olmadığıdır. İcra İflas Kanunu 154. Maddesinde düzenlenmiş iflasa tabi olmayan borçlular için yapılacak konkordatonun talebinde görevli mahkeme, borçlunun yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemeleridir. İflasa tabi borçlular için yapılacak iflas erteleme taleplerinde ise yetkili mahkemeler borçluların muamele merkezlerinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Diğer yandan merkezleri yurtdışında bulunan borçlular için yetkili mahkemeler Türkiye’de bulunan merkez şubelerinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Geçici Konkordato Mühleti Nedir?

Borçlu tarafından yapılan iflas erteleme taleplerinde mahkeme, İcra İflas Kanunu 286. maddesinde belirtilmiş olan gerekli belgelerin mevcudiyetini tespit ettiği durumlarda derhal geçici mühlet kararı verecek ve aynı kanunun 297. maddesi 2. fıkrası uyarınca borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli tedbirleri alacaktır.

Eğer iflas erteleme talebi alacaklı tarafından verilmiş ise mahkeme, 286. maddede belirtilmiş olan gerekli belgelerin makul süre içerisinde borçlunun eksiksiz olarak mahkemeye sunmasını ister. Gerekli belgelerin sunulması ile birlikte mahkeme geçici mühlet kararını verir. Alacaklı tarafından iflas erteleme talep edildiğinde gerekli belgelerin hazırlanması sürecinde masraflar alacaklı tarafından karşılanır. Borçlunun gerekli belgeleri belirlenen sürede hazırlamaması ya da eksik hazırlaması durumunda mahkeme iflas erteleme talebini reddeder.

iflas erteleme taleplerinde geçici mühlet süresi 3 aydır. Bu 3 aylık süre dolmadan borçlu tarafından ya da geçici komiser tarafından yapılacak talep üzerine süre 2 ay daha uzatılabilmektedir. Fakat geçici konkordato mühletinde toplam süre 5 ayı geçemez.

Konkordato Kesin Mühlet Kararı Nedir?

Geçici mühlet içerisinde iflas erteleme talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılır ise, mahkeme borçluya 1 yıllık kesin mühlet verir. Kimi durumlarda kesin mühlet süresi, komiserin durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi ile birlikte altı ay uzatılabilir. Borçlunun uzatma taleplerinde mahkeme, komiser görüşünü de almaktadır. Burada kesin mühlet kararı verilebilmesi için konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olması gerekir. Aksi durumlarda kesin mühlet kararı verilmez.

İflasa tabi borçlularda, iflas erteleme talebinin başarıya ulaşmayacağı aşikar olduğundan İcra İflas Kanunu 292. maddesi uyarınca yapılacak iflas erteleme talebi reddedilecek ve re’sen borçlunun iflasına karar verilecektir. Eğer ki borçlu iflasa tabi değilse sadece konkordato talebi reddedilir.

Konkordato Avukatı İstanbul

İstanbul’da faaliyet gösteren hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile icra iflas kanunu ve Konkordato Avukatı ihtiyacı bulunan şirket ve kuruluşlara hukuki destek sağlamaktadır. Bu süreçte iflas erteleme belgelerinin temini ve mahkemeye başvuru, iflas erteleme mühletinin uzatılması talebi, iflas içi iflas erteleme talepleri, konkordatonun tasdiki gibi hukuki bilgi ve deneyim gerektiren konularda sizlere destek olmaktadır.