Boşanma Davası Dilekçesi - Av. Halil İbrahim Çelik

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ
1 vote, 5.00 avg. rating (93% score)

Kural olarak davalar uyuşmazlığın taraflarından birinin –davacının- mahkemeye sunacağı boşanma davası dilekçesi ile başlar. Dava, boşanma davası dilekçesi kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. HUMK dönemindeyse harca tabi davalar harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılıyordu. Dava dilekçesi davalı sayısından bir fazla düzenlenir, deliller eklenip mahkemeye verilir. Dilekçelerden biri dosyaya diğerleri davalılara gönderilir. Davacı dava açarken mahkeme veznesine gider avansı ve yargılama harcını yatırmak zorundadır. Gider avansının miktarı her yıl Adalet Bakanlığı’nca çıkartılan gider avansı tarifesine göre ödenir. Avans tamamen yatırılmazsa mahkeme tamamlanması için davacıya 1 haftalık ek süre verir. 1 haftalık sürede gider avansı yatırılmadıysa davacı bu giderle yapılmasını istediği işlemin yapılmasından vazgeçmiş sayılır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği işlerde, 1 haftalık sürede ödeme yapılmazsa, hâkim ileride ödenmek üzere, resen başvurulan deliller için gider avansının hazineden karşılanmasına karar verir. Davalı dava dilekçesine 15 gün içinde cevap verebilir. Bu sürede cevap dilekçesi verilmezse davalı davacının iddialarını inkâr etmiş sayılır.6100 sayılı HMK, 1086 sayılı HUMK’tan farklı olarak ‘dilekçeler teatisi’ aşamasını getirmiştir. Buna göre davacının cevap dilekçesine karşı cevaba cevap, davalının cevaba cevap dilekçesine karşı ikinci cevap dilekçesi hakkı vardır.

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken öncelikle mahkemenin adı belirtilir. Boşanma davasında görevli Aile Mahkemesi’ne hitap edilecektir. Bir yerde aynı mahkemenin birden fazla dairesi varsa nöbetçi mahkemeye ithaf en yazılmalıdır. Dilekçede bulunması gereken diğer unsurlar;

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?

1) Tarafların ad ve soyadları; Boşanma davasında eşlerin ad ve soyadları yazılır. Dava açıldıktan sonra tarafta değişiklik HMK 124 tarafta iradi değişiklik hükümleri ile mümkündür. Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır. Boşanma davasında boşanmak isteyen eşlerin ad soyadları dilekçede yer almalıdır.

2) Davacı ve davalının adresi bulunmalıdır.Davalının bilinen bir adresi yoksa ilanen tebligat yapılacaktır. Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır.

3) Dava dilekçesi davacı ve varsa kanuni temsilcisi ya da vekili tarafından imzalanmalıdır.Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır.

4) Davacının TC kimlik numarası; davacı Türk vatandaşı ise kimlik numarasının bulunması gerekir.

5) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilin adı, soyadı, adresleri; Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır. Davalının vekili olsa bile dava dilekçesinde gösterilmeyecektir.

6) Davanın konusu; şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası gibi konu belirtilmelidir.

7) Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarasıyla açık özeti bulunmalıdır. Mahkeme davacının iddiasının göstermediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez. Yalnızca çelişkili gördüğü vakıalar için davacının açıklama yapmasını isteyebilir. Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır. Boşanma davasında tarafların evlenme tarihiyle başlayıp davacının dayandığı vakıalar, davranış biçimleri, yükümlülüklerini yerine getirip getirmemesi, kişiliği gibi boşanma davasının temelini oluşturan temel olgulara değinilir.

8) Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği de belirtilmelidir. Sonuçta davacı dayandığı vakıaları ispatla yükümlüdür. Delillerin dilekçede belirtilmesi somutlaştırma yükümüdür. Belirtilmeyen deliller sonradan iddia ve savunmaların değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı ile karşı karşıya kalır.

9) Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken dayanılan hukuki sebepler dilekçede bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir. Belirtilmediyse kesin süre verilmez. Hâkim hukuki sebepleri resen bulup uygulamalıdır. Kaldı ki hâkim davacın ileri sürdüğü hukuki sebeplerle bağlı değildir.

10) Açık bir şekilde talep sonucu belirtilmedir. Boşanma davası dilekçesi ile şahıs en başta boşanmak istediğini sonrasında ise nafakai tazminat ve mal paylaşımı gibi yan taleplerini sonuç kısmında belirtmelidir. Bu talep asıl talep ve faiz, icra tazminatı gibi yan talepleri de içerir. Davacı faiz istiyorsa bu isteğini ve faizin işlemeye başladığı tarihi ve faiz oranını belirtmelidir. Faiz talep edilmediyse mahkeme kendiliğinden faize hükmedemez. Faiz talep edilmiş ancak başlangıç tarihi belirlenmediyse davanın açıldığı tarihten itibaren kanuni faiz uygulanır. Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır.

 Av. Halil İbrahim ÇELİK – Merve ARABACI