Etiket arşivi: anlaşmalı boşanma davası dilekçesi

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?

Her dava dilekçesinde bulunması gereken ve Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen unsurlar mutlaka bir boşanma davası dilekçesi içerisinde de bulunmalıdır. Öncelikle bir dava dilekçesinde olması gereken zorunlu unsurları belirtelim. Buradan boşanma davası dilekçesi ile ilgili gerekli bilgileri paylaşacağız.

Dava dilekçesinin üst başlığında görevli ve yetkili mahkemenin adı yazmalıdır. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Eğer çiftlerin ikamet ettikleri ilçede aile mahkemesi bulunmuyor ise dava asliye hukuk mahkemesinde açılır. Asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatı ile davayı yürütür. Davanın açılacağı yer mahkemesi eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yer yahut son 6 ayda birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Boşanma dava dilekçesi hazırlanırken davanın henüz hangi numaralı mahkemede görüleceği belli olmadığından “NÖBETÇİ” ibaresi eklenmelidir

Davacı (varsa kanuni temsilcisinin ve varsa vekilinin) ve davalının ad, soyad, adresleri yer almalıdır. Davacı kimlik numarasını da dilekçeye yazmalıdır.

Dava konusu, dava konusu vakıaların sıra numarası ile açık özetleri, vakıaların hangi delillerle ispatlanacağı, hukuki sebep, açık talep sonucu dava dilekçesine yazıldıktan sonra tüm sayfayı kapsayacak şekilde en altta davacı ve varsa vekilinin imzası yer almalıdır.

Boşanma davası dilekçesi içerisinde yer alması gereken zorunlu unsurların daha net anlaşılması için bunu bir örnekle gösterelim:

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

“……..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
…………….

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU :

AÇIKLAMALAR :

——————————-

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER :

TALEP SONUCU:

Davacı Vekili
Av………………………..”

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR

Boşanma davası dilekçesi içerisindeki hususlar boşanma davasının süresini ve sonucunu etkiler. Bu yüzden gerek davanın kabul edilmesi gerek davacının hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması için boşanma davası dilekçesi içeriğinin mutlaka hukuki anlamda kusursuz ve eksiksiz olması gerekir.

Boşanma davası dilekçesi hazırlarken bu belge içerisinde bireyler, evlilik içerisindeki boşanmayı getiren davranışların neler olduğu, boşanma sonrası varsa çocuğun velayeti, nafaka, tazminat ve ihtiyati tedbir talepleri gibi hususları açıkça belirtmelidirler. Bu sayede hak kayıplarının yaşanması önlenebilir.

Boşanma davası dilekçesi, boşanmanın hangi gerekçe ile olduğu ve dayandığı temele göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle boşanma davası dilekçesi içeriğine çekişmeli yahut anlaşmalı olduğu bilgisi, sebepler açık bir şekilde yazılmalıdır.

Boşanmayı gerektiren vakıa ve olguların ispatı davacıdadır. Boşanma nedenini doğru bir şekilde seçtikten sonra bu boşanma sebebinin oluşması için gereken şartları ispatlamaya yarayan delilleri dava dilekçesinde mutlaka göstermelidir. Nüfus kayıtları, tanıklar, uzman kişiler araştırma ve raporları, bilirkişi incelemesi gibi dayanağı olan delilleri belirtmekle birlikte devamında “her türlü delil” şeklinde yazarak daha sonradan çıkabilecek olası deliller için de açık kapı bırakmalıdır.

AVUKATSIZ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Boşanma davasının kabul edilmesinde en büyük etken dava dilekçesindeki açıklamalar kısmıdır. Bu yüzden vakıaların açık özetleri hakimde boşanmanın gerekliliğine, evlilik birliğinin devamında eşler ve çocuklar yönünden korunmaya değer bir yarar kalmadığına yönelik kanaat oluşturacak şekilde verilmelidir. Bunu yaparken de açıklamalar gereksiz ayrıntılarla uzatılmamalıdır.

Şimdi açılacak boşanma davasının türü ve sebebine göre önemli birkaç nokta üzerinde duralım:

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Eğer taraflar birlikte boşanma kararı aldılar ve boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaştılar ise anlaşmalı boşanma yoluna giderek davayı en kısa sürede sonlandırabilirler. Anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getiren taraflar boşanma davası dilekçesi içeriğinde boşanmanın tüm mali ve hukuki sonuçları üzerinde uzlaştıklarını belirtmelidirler. Ayrıca hazırlanmış bir boşanma protokolü varsa bu protokole atıfta bulunarak davanın daha hızlı sonuçlanmasının sağlayabilirler.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Açılacak bir çekişmeli boşanma davasında boşanma dilekçesinin önemi çok daha büyüktür. Bu yüzden boşanma sebebi ve bu sebebi meydana getiren vakıa ve olgular, bu vakıaların ispata yarayan deliller kusursuz bir şekilde dilekçede belirtilmelidir.

Çekişmeli boşanma davasında davacı taraf kanunda öngörülen özellikle özel boşanma sebeplerinden birine dayanıyorsa bu sebeplerin şartlarının oluştuğuna yönelik açıklamalarda bulunmalıdır. Örnekle açıklamak gerekirse; terk nedeniyle açılan bir boşanma davasında gerekli prosedürleri yerine getiren  davacı, davalının evlilik yükümlülüklerini yerine getirmediğin, ortak konuta dönmemesi için haklı bir sebebi olmadığına dilekçede yer vermelidir. Bir başka örnek olarak zina sebebiyle boşanma davası açan davacı zina olayının ispatına yönelik kuvvetli deliller sunmalıdır.

Kanundaki özel boşanma sebeplerinden biri oluşmamış ise davacı boşanmayı getiren olayları belirtmeli ve bu olayların evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğine vurgu yapmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasında tarafların uyuşamadıkları noktalar mutlaka vardır. Bu yüzden boşanmanın sonuçlarını oluşturan nafaka, tazminat, velayet, mal rejimi gibi hususlar da belirtilmelidir.

Boşanma sebepleri ve boşanma davası nedenleri hakkında ayrıntılı bilgiler için yazımızı okuyabilirsiniz.

Av. Halil İbrahim ÇELİK & Kevser KAZAK

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Boşanma kararı alan çiftlerin bu süreçten maddi ve manevi açıdan daha az zararlı çıkmalarının yöntemi anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile açılacak bu davada sözlü veya yazılı olarak hazırlanan bir boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanması ile gerçekleşen boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için boşanmanın bütün şartları üzerinde çiftlerin hem fikir olması gerekmektedir. Boşanma kararı alan çiftler başta çocukların velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı vs. gibi hususların tamamında ortak karar alarak anlaşmalı olarak boşanabilirler. Ancak bu hususların tek bir tanesinde dahi ortak karar alınmazsa yani eşlerden biri dahi bu protokole itiraz ederse anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davasının dilekçesini anlatmadan önce kanunda yazılı şartlardan bahsetmek istiyoruz. Medeni Kanun’da belirtildiği üzere boşanma davasının en önemli şartı evliliğin en az 1 yıldan beridir sürmüş olmasıdır. Evliliklerinin üzerinden 1 yıldan az zaman geçen çiftler anlaşmalı olarak boşanamazlar. Ayrıca çiftler anlaşmalı boşanma protokolü olarak bilinen ve yukarıda belirttiğimiz üzere boşanmanın ayrıntılarını gösterir bir evrak düzenlemek zorundadırlar. Bu protokol yazılı olarak düzenlenebileceği gibi duruşma anında sözlü olarak da hakime anlatılabilir. Ancak pratikte duruşma sürelerinin çok kısa olması nedeniyle hakimler protokolün yazılı olarak hazırlanmasını taraflardan talep etmektedirler.

Anlaşmalı boşanma davasının dilekçesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yazan şartlara göre hazırlanmalıdır. Taraflar önce dava açacakları mahkemeye hitaben bir dilekçe yazmalıdırlar. Burada davanın açılacağı ve anlaşmalı boşanma dilekçesi verilecek yer mahkemesi ile ilgili de bilgi vermek istiyoruz. Normal şartlarda boşanma davaları eşlerin son 6 ayda birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde açılır. Genel yetki kuralı bu yöndedir. Ancak anlaşmalı boşanma davasında genel yetki kuralı zaruri değildir. Eşler herhangi bir yer mahkemesinde bu davayı açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi hukuki anlamda sorunsuz bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. Dilekçesinin devamında davacının ismi ve adresi, davalının ismi ve adresi, dava konusu, dava ile ilgili genel açıklamalar, delilleri, hukuki dayanakları, talep ve son olarak da sonuç kısmı yazılarak tamamlanır. Ayrıca bu dilekçeye ek olarak bir boşanma protokolü de mahkemeye sunulmalıdır. Yukarıda anlattığımız üzere normal şartlarda protokolün yazılı hazırlanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak pratikte gelişen nedenlerden dolayı hakimler yazılı bir protokolün varlığını aramaktadırlar. Protokol ile taraflar boşanmanın bütün ayrıntılarını hükme bağlamak zorundadırlar. Nafaka tutarı, tazminat miktarı, çocukların velayeti, çocuğu almayan taraf ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişkinin zamanları, mal paylaşımı, kadının sonrasında kullanacağı soyisim gibi hususların yer alması gerekmektedir.

Belirtmek istediğimiz başka bir hususta hakimin bu protokol üzerinde değişiklik yapma hakkının bulunmasıdır. Genellikle çocuğun menfaatini ilgilendiren konularda hakimler bir kısım değişikliklerin yapılmasını eşlerden isteyebilir. Bu değişikliklerin kabul edilmesi halinde hakim anlaşmalı olarak tarafların boşanmasına karar verir. Aksi halde hakim davayı reddeder veya çekişmeli boşanma olarak devam etmesine karar verir. Bu hususun öngörülmesinin sebebi müşterek çocuğun geleceğini ilgilendiren konuların anne ve babanın menfaatinin önünde tutulmasıdır.