Etiket arşivi: boşanma dilekçesi

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?

Her dava dilekçesinde bulunması gereken ve Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen unsurlar mutlaka bir boşanma davası dilekçesi içerisinde de bulunmalıdır. Öncelikle bir dava dilekçesinde olması gereken zorunlu unsurları belirtelim. Buradan boşanma davası dilekçesi ile ilgili gerekli bilgileri paylaşacağız.

Dava dilekçesinin üst başlığında görevli ve yetkili mahkemenin adı yazmalıdır. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Eğer çiftlerin ikamet ettikleri ilçede aile mahkemesi bulunmuyor ise dava asliye hukuk mahkemesinde açılır. Asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatı ile davayı yürütür. Davanın açılacağı yer mahkemesi eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yer yahut son 6 ayda birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Boşanma dava dilekçesi hazırlanırken davanın henüz hangi numaralı mahkemede görüleceği belli olmadığından “NÖBETÇİ” ibaresi eklenmelidir

Davacı (varsa kanuni temsilcisinin ve varsa vekilinin) ve davalının ad, soyad, adresleri yer almalıdır. Davacı kimlik numarasını da dilekçeye yazmalıdır.

Dava konusu, dava konusu vakıaların sıra numarası ile açık özetleri, vakıaların hangi delillerle ispatlanacağı, hukuki sebep, açık talep sonucu dava dilekçesine yazıldıktan sonra tüm sayfayı kapsayacak şekilde en altta davacı ve varsa vekilinin imzası yer almalıdır.

Boşanma davası dilekçesi içerisinde yer alması gereken zorunlu unsurların daha net anlaşılması için bunu bir örnekle gösterelim:

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

“……..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
…………….

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU :

AÇIKLAMALAR :

——————————-

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER :

TALEP SONUCU:

Davacı Vekili
Av………………………..”

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR

Boşanma davası dilekçesi içerisindeki hususlar boşanma davasının süresini ve sonucunu etkiler. Bu yüzden gerek davanın kabul edilmesi gerek davacının hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması için boşanma davası dilekçesi içeriğinin mutlaka hukuki anlamda kusursuz ve eksiksiz olması gerekir.

Boşanma davası dilekçesi hazırlarken bu belge içerisinde bireyler, evlilik içerisindeki boşanmayı getiren davranışların neler olduğu, boşanma sonrası varsa çocuğun velayeti, nafaka, tazminat ve ihtiyati tedbir talepleri gibi hususları açıkça belirtmelidirler. Bu sayede hak kayıplarının yaşanması önlenebilir.

Boşanma davası dilekçesi, boşanmanın hangi gerekçe ile olduğu ve dayandığı temele göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle boşanma davası dilekçesi içeriğine çekişmeli yahut anlaşmalı olduğu bilgisi, sebepler açık bir şekilde yazılmalıdır.

Boşanmayı gerektiren vakıa ve olguların ispatı davacıdadır. Boşanma nedenini doğru bir şekilde seçtikten sonra bu boşanma sebebinin oluşması için gereken şartları ispatlamaya yarayan delilleri dava dilekçesinde mutlaka göstermelidir. Nüfus kayıtları, tanıklar, uzman kişiler araştırma ve raporları, bilirkişi incelemesi gibi dayanağı olan delilleri belirtmekle birlikte devamında “her türlü delil” şeklinde yazarak daha sonradan çıkabilecek olası deliller için de açık kapı bırakmalıdır.

AVUKATSIZ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Boşanma davasının kabul edilmesinde en büyük etken dava dilekçesindeki açıklamalar kısmıdır. Bu yüzden vakıaların açık özetleri hakimde boşanmanın gerekliliğine, evlilik birliğinin devamında eşler ve çocuklar yönünden korunmaya değer bir yarar kalmadığına yönelik kanaat oluşturacak şekilde verilmelidir. Bunu yaparken de açıklamalar gereksiz ayrıntılarla uzatılmamalıdır.

Şimdi açılacak boşanma davasının türü ve sebebine göre önemli birkaç nokta üzerinde duralım:

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Eğer taraflar birlikte boşanma kararı aldılar ve boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaştılar ise anlaşmalı boşanma yoluna giderek davayı en kısa sürede sonlandırabilirler. Anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getiren taraflar boşanma davası dilekçesi içeriğinde boşanmanın tüm mali ve hukuki sonuçları üzerinde uzlaştıklarını belirtmelidirler. Ayrıca hazırlanmış bir boşanma protokolü varsa bu protokole atıfta bulunarak davanın daha hızlı sonuçlanmasının sağlayabilirler.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Açılacak bir çekişmeli boşanma davasında boşanma dilekçesinin önemi çok daha büyüktür. Bu yüzden boşanma sebebi ve bu sebebi meydana getiren vakıa ve olgular, bu vakıaların ispata yarayan deliller kusursuz bir şekilde dilekçede belirtilmelidir.

Çekişmeli boşanma davasında davacı taraf kanunda öngörülen özellikle özel boşanma sebeplerinden birine dayanıyorsa bu sebeplerin şartlarının oluştuğuna yönelik açıklamalarda bulunmalıdır. Örnekle açıklamak gerekirse; terk nedeniyle açılan bir boşanma davasında gerekli prosedürleri yerine getiren  davacı, davalının evlilik yükümlülüklerini yerine getirmediğin, ortak konuta dönmemesi için haklı bir sebebi olmadığına dilekçede yer vermelidir. Bir başka örnek olarak zina sebebiyle boşanma davası açan davacı zina olayının ispatına yönelik kuvvetli deliller sunmalıdır.

Kanundaki özel boşanma sebeplerinden biri oluşmamış ise davacı boşanmayı getiren olayları belirtmeli ve bu olayların evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğine vurgu yapmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasında tarafların uyuşamadıkları noktalar mutlaka vardır. Bu yüzden boşanmanın sonuçlarını oluşturan nafaka, tazminat, velayet, mal rejimi gibi hususlar da belirtilmelidir.

Boşanma sebepleri ve boşanma davası nedenleri hakkında ayrıntılı bilgiler için yazımızı okuyabilirsiniz.

Av. Halil İbrahim ÇELİK & Kevser KAZAK

Boşanma Davası Dilekçesi - Av. Halil İbrahim Çelik

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Kural olarak davalar uyuşmazlığın taraflarından birinin –davacının- mahkemeye sunacağı boşanma davası dilekçesi ile başlar. Dava, boşanma davası dilekçesi kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. HUMK dönemindeyse harca tabi davalar harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılıyordu. Dava dilekçesi davalı sayısından bir fazla düzenlenir, deliller eklenip mahkemeye verilir. Dilekçelerden biri dosyaya diğerleri davalılara gönderilir. Davacı dava açarken mahkeme veznesine gider avansı ve yargılama harcını yatırmak zorundadır. Gider avansının miktarı her yıl Adalet Bakanlığı’nca çıkartılan gider avansı tarifesine göre ödenir. Avans tamamen yatırılmazsa mahkeme tamamlanması için davacıya 1 haftalık ek süre verir. 1 haftalık sürede gider avansı yatırılmadıysa davacı bu giderle yapılmasını istediği işlemin yapılmasından vazgeçmiş sayılır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği işlerde, 1 haftalık sürede ödeme yapılmazsa, hâkim ileride ödenmek üzere, resen başvurulan deliller için gider avansının hazineden karşılanmasına karar verir. Davalı dava dilekçesine 15 gün içinde cevap verebilir. Bu sürede cevap dilekçesi verilmezse davalı davacının iddialarını inkâr etmiş sayılır.6100 sayılı HMK, 1086 sayılı HUMK’tan farklı olarak ‘dilekçeler teatisi’ aşamasını getirmiştir. Buna göre davacının cevap dilekçesine karşı cevaba cevap, davalının cevaba cevap dilekçesine karşı ikinci cevap dilekçesi hakkı vardır.

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken öncelikle mahkemenin adı belirtilir. Boşanma davasında görevli Aile Mahkemesi’ne hitap edilecektir. Bir yerde aynı mahkemenin birden fazla dairesi varsa nöbetçi mahkemeye ithaf en yazılmalıdır. Dilekçede bulunması gereken diğer unsurlar;

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?

1) Tarafların ad ve soyadları; Boşanma davasında eşlerin ad ve soyadları yazılır. Dava açıldıktan sonra tarafta değişiklik HMK 124 tarafta iradi değişiklik hükümleri ile mümkündür. Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır. Boşanma davasında boşanmak isteyen eşlerin ad soyadları dilekçede yer almalıdır.

2) Davacı ve davalının adresi bulunmalıdır.Davalının bilinen bir adresi yoksa ilanen tebligat yapılacaktır. Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır.

3) Dava dilekçesi davacı ve varsa kanuni temsilcisi ya da vekili tarafından imzalanmalıdır.Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır.

4) Davacının TC kimlik numarası; davacı Türk vatandaşı ise kimlik numarasının bulunması gerekir.

5) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilin adı, soyadı, adresleri; Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır. Davalının vekili olsa bile dava dilekçesinde gösterilmeyecektir.

6) Davanın konusu; şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası gibi konu belirtilmelidir.

7) Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarasıyla açık özeti bulunmalıdır. Mahkeme davacının iddiasının göstermediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez. Yalnızca çelişkili gördüğü vakıalar için davacının açıklama yapmasını isteyebilir. Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır. Boşanma davasında tarafların evlenme tarihiyle başlayıp davacının dayandığı vakıalar, davranış biçimleri, yükümlülüklerini yerine getirip getirmemesi, kişiliği gibi boşanma davasının temelini oluşturan temel olgulara değinilir.

8) Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği de belirtilmelidir. Sonuçta davacı dayandığı vakıaları ispatla yükümlüdür. Delillerin dilekçede belirtilmesi somutlaştırma yükümüdür. Belirtilmeyen deliller sonradan iddia ve savunmaların değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı ile karşı karşıya kalır.

9) Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken dayanılan hukuki sebepler dilekçede bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir. Belirtilmediyse kesin süre verilmez. Hâkim hukuki sebepleri resen bulup uygulamalıdır. Kaldı ki hâkim davacın ileri sürdüğü hukuki sebeplerle bağlı değildir.

10) Açık bir şekilde talep sonucu belirtilmedir. Boşanma davası dilekçesi ile şahıs en başta boşanmak istediğini sonrasında ise nafakai tazminat ve mal paylaşımı gibi yan taleplerini sonuç kısmında belirtmelidir. Bu talep asıl talep ve faiz, icra tazminatı gibi yan talepleri de içerir. Davacı faiz istiyorsa bu isteğini ve faizin işlemeye başladığı tarihi ve faiz oranını belirtmelidir. Faiz talep edilmediyse mahkeme kendiliğinden faize hükmedemez. Faiz talep edilmiş ancak başlangıç tarihi belirlenmediyse davanın açıldığı tarihten itibaren kanuni faiz uygulanır. Dava dilekçesinde belirtilmemesi durumunda davacıya 1 haftalık kesin süre verilir. Kesin sürede eksiklik tamamlanmıyorsa dava açılmamış sayılır.

 Av. Halil İbrahim ÇELİK – Merve ARABACI