Etiket arşivi: ihbar tazminatı

İhbar Tazminatı Hakkında Genel Bilgiler - Halil İbrahim Çelik

İHBAR TAZMİNATI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1-İhbar tazminatı nedir?

İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf karşı tarafa belirli bir süre öncesinde haber vermek zorundadır. İşte bu husus ihbar süresi olarak iş kanunumuza girmiştir. İhbar süresi hem işçi hem de işveren için öngörülmüştür. Hangi taraf ihbar sürelerine uymazsa diğer tarafa tazminata ödemekle yükümlü kılınır. İşçi veya işveren iş akitlerini feshedeceklerini kanunda yazılı süreler öncesinde karşı tarafa bildirmek zorundadır. 6 ay veya daha az kıdemi olan bir işçi 2 hafta öncesinde, 6 ay ile 1.5 yıl arasında kıdemi olan bir işçi 4 hafta, 1.5 yıl – 3 yıl arası kıdemi olan bir işçi 6 hafta 3 yıl ve üzeri kıdemi olan bir işçi ise 8 hafta öncesinde işten ayrılacağını işverene bildirmelidir. Aynı süreler işveren içinde geçerlidir. İşveren bu sürelere riayet etmez ise işçiye bu süreler dahilinde ihbar tazminatı ödemekle yükümlü kılınır.

2-İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İş hukuku kapsamında tazminatlar hesaplanırken aslolan işçinin kıdem süresidir. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin kıdem süresine göre bir tazminat hesabı yapılmaktadır. İhbar süresine uyulmaması halinde 6 aya kadar kıdemi olan bir işçiye 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında kıdemi olan işçiye 4 hafta 1.5 yıl ile 3 yıl arasında kıdemi bulunan işçiye 6 hafta, 3 yılın üzerinde kıdemi olan işçiye ise 8 haftalık maaşı oranında bir tazminat ödenmektedir. İhbar tazminatı işçinin brüt aylık ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.

3-İhbar tazminatı hangi durumlarda alınır?

İhbar sürelerinin öngörülmesinin sebebi işçiyi veya işvereni zor durumda bırakmamaktır. Zira bu halde işçiye yeni iş araması için süre verilecek aynı şekilde de işveren yeni bir işçi bulana kadar belirli bir süreye sahip olacaktır. Bu nedenle iş akdini derhal feshetme hakkı tanıyan gerekçeler dışında kalan bütün fesih gerekçeleri için taraflara ihbar sürelerine uymak zorundadırlar. İşçinin derhal feshi İş Kanunun 24. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre işçinin sağlık nedenleri dolayısıyla işe devam edememesi, işverenin işçiye hakaret etmesi, işverenin işçiye karşı bir suç işlemesi, işçinin işyerinde tacize uğraması ve işverenin bunu bilmesine rağmen gerekli önlemleri almaması vb. durumlarda işçi ihbar süresini beklemeden derhal iş akdini feshedebilir. Aynı durumda işçinin işyerine alkollü gelmesi, işverene karşı bir suç işlemesi, diğer işçileri taciz etmesi gibi durumlarda bu defa işveren tarafından derhal fesih imkanı vardır. Bu her iki halde de tarafların ihbar tazminatı talep hakları bulunmamaktadır.

4-İhbar tazminatı taksitle ödenir mi?

İş Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde işçi lehine yorum yapılması zorunlu kılınmıştır. Kanuna göre ihbar tazminatı işçinin brüt ücreti hesaplanarak işçiye ödenir. Taksitle ödemeye ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak belirtmemiz gerekiyor ki işçi ihbar süresi içerisinde işyerinde çalışmaya devam edecektir. Bu nedenle örneğin 8 haftalık bir ihbar süresi olan işçinin ihbar tazminatı bu 8 haftalık çalışma süreci içerisinde 4 haftalık periyotlarla işçiye ödenir. Ancak işveren bu tazminata ilişkin tutarı peşinen ödeyerek işçinin iş akdine son verebilir.

5-İhbar tazminatı almak için ne kadar süre çalışmak gerekir?

İhbar tazminatına hak kazanmak için işçinin belirsiz süreli bir iş sözleşmesine istinaden çalışması gerekmektedir. İş sözleşmesi belirli süreli olan veya belirli bir işin yapılmasına ilişkin düzenlenen iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı hususu uygulanmamaktadır. Bu nedenle işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden çalışması gerekmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesine bağlı çalışan işçi işyerinde 1 saat dahi çalıştığı anda ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Örnek vermek gerekirse belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden çalışmaya başlayan bir işçi 2 saatlik bir çalışması olsa dahi 2 haftalık maaşı kadar ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Ancak iş akdi derhal fesih nedenleri ile feshedilirse işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır. 

6-İhbar tazminatı için zaman aşımı süresi ne kadardır?

İhbar tazminatı işçi ve işveren için karşılıklı olarak öngörülen bir kötüniyet tazminatıdır. Zira iş akdinin feshedilmesi ile ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için yeni iş veya yeni işçi bulmak için taraflara süre verilmesi ile alakalıdır.  İşçinin iş akdinin haksız nedenle ihbar sürelerine uyulmadan feshedilmesi halinde işçi ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Bu tazminatın zamanaşımının başlaması için işçinin iş akdinin feshedilmesi gerekmektedir. Yani çalışmaya devam eden işçinin geçmiş döneme ilişkin kazançları zamanaşımına uğrayamaz. İşçi işyerinden ayrıldıktan itibaren 10 yıl sonra ihbar tazminatı zamanaşımına uğramaktadır. Bu süre içerisinde ihbar tazminatı için işçi tarafından dava açılabilir.

7-Kimler ihbar tazminatı alamaz?

İhbar tazminatı işçi ve işveren için karşılıklı olarak öngörülmüştür. Bu sürelere uymayan taraf diğer tarafa ihbar süresi oranında bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşçi veya işveren derhal fesih sebepleri ile iş akdini feshederse ihbar tazminatı söz konusu değildir. Derhal fesih nedenlerinin neler olduğu kanunda açıkça gösterilmiştir. Buna göre işçinin sağlık nedenlerinden dolayı iş akdini feshetmesi halinde ihbar tazminatı ödemesi gerekmez. Aynı şekilde işveren tarafından tacize uğrayan veya hakaret edilen işçinin de derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Aynı koşullar işveren için de geçerlidir. Bunun dışında işçinin iş kanununa tabii olarak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması gerekmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Ayrıca 50 işçiden az işçi çalıştırılan tarım işletmelerinde çalışanların, sporcuların ve deniz ve hava işlerinde çalışan işçilerin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

İhbar Tazminatı İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!