Etiket arşivi: sağ kalan eşin mirasçılığı

Kimler Mirasçı Olabilir

Kimler Mirasçı Olabilir?

Miras Hukuku içerisinde cevaplanması gereken cümlelerden biri de kimler mirasçı olabilir sorusudur. Kimler mirasçı olabilir sorusu hem kan hısımlığına ilişkin mirasçılığı hem de dışarıdan atanan mirasçılık hususunu cevaplama açısından oldukça önem taşımaktadır.

Kimlerin mirasçı olabileceği ile ilgili husus 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495. ile 501. maddeleri arasında belirtilmiştir. Mirasbırakanın altsoyu ilk derece mirasçılardan olup miras üzerinde öncelik hakkına sahiptirler. Yani altsoyu hayatta olan bir mirasçının miras paylaşımı sadece altsoy arasında yapılır. Üstsoya tesir etmez. Üstsoyun mirasa dahil olması için mirasbırakanın çocukları ve torunlarından kimsenin hayatta olmaması gerekmektedir. Mirasbırakanın çocukları miras üzerinde eşit pay sahibidirler. Mirasbırakan bırakacağı vasiyetname ile saklı paya dokunmadan çocuklar arasında eşitlik durumunu bozabilir. Ancak ortada bir vasiyetname veya ölüme bağlı tasarruf yok ise çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

Kimler Mirasçı Olabilir

Mirasbırakanın altsoyu hayatta değil ise bu defa mirasçılık hakkı mirasbırakanın annesi ve babasına geçmektedir. Görüleceği üzere kimler mirasçı olabilir sorusu cevaplanırken mirasbırakanın hayatta olan yakınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Mirasbırakanın anne ve babası da miras üzerinde eşit pay sahibidir. Yine bir önceki paragrafta belirttiğimiz üzere saklı paya dokunmamak kaydıyla vasiyetname yahut ölüme bağlı tasarruflarla bir takım değişiklikler yapmak mümkündür. Mirasbırakanın anne ve babasının kendisinden önce ölmesi halinde mirasçılık halefiyet yolu ile mirasbırakanın kardeşleri ile kardeşlerinin çocuklarına geçer.

Bu iki zümrenin hayatta olmaması halinde mirasçılık sırası mirasbırakanın büyük anne ve büyük baba zümresine geçmektedir. Bu zümre içerisinde yer alan mirasçılarda eşit paylarda hak sahidirler. Saklı pay husus bu mirasçılar için de geçerlidir. Ayrıca halefiyet durumu da aynı şekilde geçerlidir. Büyük anne ve büyük baba zümresi içerisinde bir tarafta hiç mirasçı kalmamış ise mirasın tamamı diğer tarafa geçmektedir.

Evlilik dışı doğan çocukların mirasta hak sahibi olmaları için mirasçı ile aralarında yasal bağın kurulması gerekmektedir. Bu husus mirasbırakanın yapacağı bir ölüme bağlı tasarruf ile mümkünken, evlilik dışından doğan çocuğun açacağı davanın olumlu neticelenmesi ile de mümkündür. Ölümden önce bu davalar mirasbırakana açılırken ölümden sonra mirasçılara yöneltilir.

Sağ kalan eş herhangi bir zümre içerisinde dahil edilmemiştir. Mirasçılığı devamlılık gösteren ve mirasçı olduğu zümreye göre değişiklik gösteren oranlar dahilinde mümkün kılınmıştır.

Yasal olarak evlat edinilen kimse de aynı kan hısımlığı olan evlat gibi mirasta pay sahibi olur. Evlatlığın altsoyu da evlatlığın miras payı üzerinde hak sahibi olurlar.

Kimler miraçsı olabilir sorusuna verilecek son cevap ise devletin mirasçılığıdır. Hiçbir mirasçısı olmayan mirasbırakanın mirası devlete kalmaktadır. Devlet yasal son mirasçı olarak miras payının tamamı üzerinde hak sahibidir.

Miras Hukuku İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

Sağ Kalan Eşin Miras Payı - Av. Halil İbrahim Çelik

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Miras Hukuku bağlamında en çok karşılaştığımız konu miras paylaşımının nasıl yapılacağıdır. Bu miras paylaşımı içerisinde ise müteveffanın sağ kalan eşinin miras payının en olduğu hususu sıklıkla karşılaştığımız soru ve sorunlardan biridir. Sağ kalan eşin miras payı ve miras paylaşımında sağ kalan eşin yasal miras hakkı konusunda eksik bilgiye sahip bireyler sıklıkla hak kaybı yaşayabilmektedir.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Miras Hukukumuz içerisinde paylaşım zümre sistemine göre yapılmaktadır. Bu zümre sistemi içerisinde yeralan ilk 3 zümre yasal olarak mirasta hak sahibi sayılmaktadır. Mirasbırakanın alt soyu yani çocukları ile torunları 1. zümreyi, mirasbırakanın annesi-babası ile kardeşleri ve kardeşlerinin çocukları 2. zümreyi, mirasbırakanın büyük anne ve büyük babaları ile ile onların alt soyu yani ölenin amca-dayı-hala-teyze ile onların çocukları 3. zümreyi oluşturmaktadır. İşte miras paylaşımında bu 3 zümre içinde kalan kimseler hak sahibidir. Görüldüğü üzere sağ kalan eş bu 3 zümreye de dahil edilmemiş ve ayrı bir yere koyulmuştur.

Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı Nedir?

Yasal miras paylaşımı içerisinde sağ kalan eşin miras payı öncelikle ortada bir vasiyetname olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Eğer mirasbırakan ölmeden önce bir vasiyetname düzenlemiş ise saklı paylara riayet etmek kaydıyla paylaşım bu vasiyetname ışığında yapılır. Ancak ortada bir vasiyetname yok ise burada paylaşım kanunun öngördüğü ölçüde yapılmalıdır.

Sağ kalan eşin miras payı belirlenirken öncelikle hangi zümre ile mirasçı olduğu hususu netliğe kavuşturulmalıdır. Zira sağ kalan eşin miras payı birlikte mirasçı olduğu zümrenin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu yani çocukları veya torunları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4  ü üzeride hak sahibi olur. Kalan 3/4 ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Sağ kalan eş miras bırakanın annesi babası veya kardeşleri ile birlikte mirasçı olursa bu defa mirasın 1/2 si sağ kalan eşe aittir. Kalan 1/2 ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Sağ kalan eşin 3. Zümre ile yani mirasbırakanın büyük anne ve büyük babaları ile mirasçı olması halinde bu defa mirasın 3/4 ü sağ kalan eşin miras payı olup kalan 1/4 ü ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Görüleceği üzere sağ kalan eşin miras payı açık bir şekilde kanun tarafından hükme bağlanmıştır.

Sağ kalan eşin miras payı alabilmesi için müteveffa ile resmi olarak evli olması şartı bulunmaktadır. Hayat arkadaşlığı veya dini nikahlı bir birliktelik mirastan pay almayı sağlamamaktadır. Bu nedenle belirttiğimiz oranlar ancak ve ancak sağ kalan eş ile müteveffa arasında resmi bir evlilik akdi halinde mümkün olmaktadır.

 

Sağ Kalan Eşin Miras İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!