Etiket arşivi: yasal miras paylaşımı

Kimler Mirasçı Olabilir

Kimler Mirasçı Olabilir?

Miras Hukuku içerisinde cevaplanması gereken cümlelerden biri de kimler mirasçı olabilir sorusudur. Kimler mirasçı olabilir sorusu hem kan hısımlığına ilişkin mirasçılığı hem de dışarıdan atanan mirasçılık hususunu cevaplama açısından oldukça önem taşımaktadır.

Kimlerin mirasçı olabileceği ile ilgili husus 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495. ile 501. maddeleri arasında belirtilmiştir. Mirasbırakanın altsoyu ilk derece mirasçılardan olup miras üzerinde öncelik hakkına sahiptirler. Yani altsoyu hayatta olan bir mirasçının miras paylaşımı sadece altsoy arasında yapılır. Üstsoya tesir etmez. Üstsoyun mirasa dahil olması için mirasbırakanın çocukları ve torunlarından kimsenin hayatta olmaması gerekmektedir. Mirasbırakanın çocukları miras üzerinde eşit pay sahibidirler. Mirasbırakan bırakacağı vasiyetname ile saklı paya dokunmadan çocuklar arasında eşitlik durumunu bozabilir. Ancak ortada bir vasiyetname veya ölüme bağlı tasarruf yok ise çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

Kimler Mirasçı Olabilir

Mirasbırakanın altsoyu hayatta değil ise bu defa mirasçılık hakkı mirasbırakanın annesi ve babasına geçmektedir. Görüleceği üzere kimler mirasçı olabilir sorusu cevaplanırken mirasbırakanın hayatta olan yakınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Mirasbırakanın anne ve babası da miras üzerinde eşit pay sahibidir. Yine bir önceki paragrafta belirttiğimiz üzere saklı paya dokunmamak kaydıyla vasiyetname yahut ölüme bağlı tasarruflarla bir takım değişiklikler yapmak mümkündür. Mirasbırakanın anne ve babasının kendisinden önce ölmesi halinde mirasçılık halefiyet yolu ile mirasbırakanın kardeşleri ile kardeşlerinin çocuklarına geçer.

Bu iki zümrenin hayatta olmaması halinde mirasçılık sırası mirasbırakanın büyük anne ve büyük baba zümresine geçmektedir. Bu zümre içerisinde yer alan mirasçılarda eşit paylarda hak sahidirler. Saklı pay husus bu mirasçılar için de geçerlidir. Ayrıca halefiyet durumu da aynı şekilde geçerlidir. Büyük anne ve büyük baba zümresi içerisinde bir tarafta hiç mirasçı kalmamış ise mirasın tamamı diğer tarafa geçmektedir.

Evlilik dışı doğan çocukların mirasta hak sahibi olmaları için mirasçı ile aralarında yasal bağın kurulması gerekmektedir. Bu husus mirasbırakanın yapacağı bir ölüme bağlı tasarruf ile mümkünken, evlilik dışından doğan çocuğun açacağı davanın olumlu neticelenmesi ile de mümkündür. Ölümden önce bu davalar mirasbırakana açılırken ölümden sonra mirasçılara yöneltilir.

Sağ kalan eş herhangi bir zümre içerisinde dahil edilmemiştir. Mirasçılığı devamlılık gösteren ve mirasçı olduğu zümreye göre değişiklik gösteren oranlar dahilinde mümkün kılınmıştır.

Yasal olarak evlat edinilen kimse de aynı kan hısımlığı olan evlat gibi mirasta pay sahibi olur. Evlatlığın altsoyu da evlatlığın miras payı üzerinde hak sahibi olurlar.

Kimler miraçsı olabilir sorusuna verilecek son cevap ise devletin mirasçılığıdır. Hiçbir mirasçısı olmayan mirasbırakanın mirası devlete kalmaktadır. Devlet yasal son mirasçı olarak miras payının tamamı üzerinde hak sahibidir.

Miras Hukuku İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

Yasal Miras Paylaşımı - Av. Halil İbrahim Çelik

YASAL MİRAS PAYLAŞIMI

Miras ile alakalı hususlarda insanlar genelde yasal miras paylaşımı ve bu paylaşımının nasıl yapılacağı hususunu merak etmektedirler. Bu yazımızda paylaşıma ilişkin genel bilgileri vermeye çalışacağız.

Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Yasal miras paylaşımının belirlenmesi için tespit edilecek ilk unsur mirasbırakanın ardında bir vasiyetname bırakıp bırakmadığıdır. Eğer müteveffa bir sözlü, el yazılı veya resmi olarak düzenlenmiş bir vasiyetname bırakmış ise miras paylaşımı vasiyetnamede belirtildiği şekilde yapılır. Burada ana belirleyici unsur vasiyetname olup buna itirazı olan mirasçılar vasiyetnamenin iptali veya tenkis davaları açarak paylaşıma müdahale edebilirler. Görüldüğü üzere olası bir vasiyetname halinde genel esas vasiyetnameye göre paylaşım yapmaktır. Mirasbırakan bir vasiyetname düzenlememiş ise miras paylaşımı Türk Medeni Kanunu’nda gösterilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılır. Burada miras payları belirlenirken müteveffanın eşinin hayatta olup olmamasına göre ayrı bir değerlendirme yapılır. Müteveffanın eşi hayatta ise ve müteveffa torun yahut çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4 (DörtteBir) lük kısmı müteveffanın eşine kalır. Kalan 3/4 ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Örneğin miras bırakanın 3 çocuğu ve eşi hayatta ise mirasın dörtte birini eşi kalan üçte dördünü ise çocukları aralarında eşit olarak paylaşırlar.

Eğer sağ kalan eş mirasbırakanın annesi ve babası ile birlikte mirasçı olursa yani sağ kalan eşin alt soyu (çocukları-torunları) hayatta değil ise bu defa mirasın yarısı sağ kalan eşe kalan yarısı ise miras bırakanın annesi ve babası arasında eşit olarak paylaştırılır. Eğer anne ve babadan herhangi biri veya iki hayatta değil ise bu defa kalan 1/2 lik kısım mirasbırakanın kardeşleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

Sağ kalan eş mirasbırakanın büyük anne ve büyük baba ile amca-dayı-hala-teyze gibi akrabaları ile birlikte mirasçı olursa bu defa mirasın 3/4 lük kısmı sağ kalan eşe kalan 1/4 ise yukarıda saydığımız mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Görüleceği üzere yasal miras paylaşımında en önemli unsur müteveffanın eşinin hayatta olup olmamasıdır. Zira miras paylarının eşin sağ olup olmadığı belirlemektedir.

Ayrıca belirtmek istediğimiz diğer nokta da Türkiye’de mirasçılar arasında zümre sisteminin hakim olduğudur. Yani eğer mirasbırakanın alt soyundan hayatta olan bir kimse var ise mirasbırakanın annesi ve babası mirasta hak sahibi olamaz. Aynı şekilde anne, baba veya kardeşler hayatta ise bu defa büyük anne ve büyük baba zümresinden kimse mirasçı olamaz.

Bu paylaşım oranları kanun tarafından belirtilmiş olup değiştirilemez değildir. Mirasbırakan düzenleyeceği vasiyetname ile bu miras paylarını değiştirebilir. Ancak değiştirirken dokunamayacağı bir takım oranlar mevcuttur. Bu oranlar hukuk sistemimizde saklı pay olarak adlandırılmış olup yukarıda belirttiğimiz oranlardan farklı bir oran söz konusudur. Ayrıca saklı paylı mirasçılarda kanunda kesin olarak sayılmış olup değiştirilmesi mümkün değildir. Bu hususa bir sonraki makalemizde ayrıntılı olarak değineceğiz.