+905553708892
info@halilibrahimcelik.av.tr

Tapu iptal ve Tapu Tescil Davası

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Tapu iptal davası ve Tapu Tescil Davası
Tapu iptal ve Tapu Tescil Davası
1 vote, 5.00 avg. rating (93% score)

Tapu iptal ve tapu tescil davası, kanuna aykırı bir şekilde, muvazaalı satış yolu ile tapu kaydının hukuka uygun olarak düzenlenmemiş olması durumunda bu işlemin geçersiz kılınmasıdır. Tapu iptal davası ve tapu tescil davası usulsüz bir şekilde taşınmazın devri söz konusu olduğunda mülkiyet hakkının korunmasına yönelik açılan bir dava türüdür.

Tapu iptal ve Tapu Tescil Davası Kime Karşı Nasıl Açılır?

Tapu iptali ve tapu tescil davaları, tapu kaydında mülkiyet hakkı sahibine karşı açılmaktadır. Eğer mülkiyet hakkı sahibi vefat etmiş ise, tapu iptali ve tapu tescil davası vefat eden kişinin mirasçılarına karşı açılabilir. Söz konusu davalarda 3. Kişilere ait olan ayni veya şahsi bir hakkın ortadan kaldırılması talep edilecek ise, tapu kaydında yer alan hak sahibine ayrıca bir dava açılması gerekmektedir.

Tapu iptal Davası ve Tapu Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptali davası, açılacak olan yer, söz konusu taşınmazın bulunduğu yerin bağlı olduğu görevli mahkemedir. Tapu iptal ve tapu tescil davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Davaya bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir ve taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili mahkemeler olmaktadır.

Tapu İptal Davası ve Tapu Tescil Davası Dilekçesi

Muvazaalı işlem nedeniyle tapu iptali ve tapu tescil davası açmak isteyen kişilerin hukuki anlamda sorun yaşamamaları adına, dilekçelerini kusursuz hazırlamaları gerekir. Bu noktada hukuka aykırı işlemlerin açık bir şekilde anlatılması önemlidir. Tapu kayıtları, kayıtlara dayanak teşkil eden argümanlar ile birlikte dava dosyasında bulunacağı için doğru bilgilerin verilmesi zaman kaybını ortadan kaldıracaktır. Tapu iptali dilekçesi içerisinde hangi konularda bilirkişi incelemesi talep edileceği, tanıklar dinlenirken nelerin üzerinde durulacağı, keşif işlemi yapılırken hangi unsurun öne çıkacağı açıkça vurgulanmalıdır.

Tapu İptali Davası ve Tapu Tescil Davası Nedenleri

  • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • İmar uygulaması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kaynaklı tapu iptal ve tescil davası
  • Aile Konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tapu Tescil Davası

Mirastan mal kaçırma, muris muvazaası olarak adlandırılmakta olup, miras bırakan kişinin mirasçıların sahip olduğu hakları ortadan kaldırma sonucunu doğuracak şekilde miras üzerinde hileli işlem gerçekleştirmesidir. Muris muvazaası sıklıkla miras bırakanın tapuda kayıtlı taşınmazları 3. Bir kişiye devretmesi, bedelinin altında satış, bedelsiz satış gibi durumlar sonucu ortaya çıkmaktadır.

Miras bırakanın hileli işlemler ile taşınmaz devri, tapu iptali davası ve tapu tescil davalarına sıklıkla konu olmaktadır. Muris Muvazaası kaynaklı tapu iptal ve tescil davası açılabilmesi için tenkis davası ile birlikte veya tenkis davası açılmasından sonra bir dava süreci söz konusu olabilir. Zira muris mal kaçırmış olsa bile, mirasçıların miras hakları zarar görmüyorsa muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tapu tescil davası açılamaz.

Hukuki Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davası

Tapuda kayıtlı taşınmazların devri yapılırken herkesin devir işlemi esnasında temyiz kudretine ve fiili ehliyete sahip olması gerekir. Medeni Kanun, temyiz kudretini bireylerin davranışlarının eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirebilme ve ayırt edebilme gücüne sahip olması olarak ifade etmiştir. Yani taşınmazın devri esnasında akıl sağlığının olmaması, yaşlılık nedeniyle akıl sağlığının bozukluğu, sarhoşluk gibi durumlar hukuki ehliyeti engelleyen unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Fiili ehliyete sahip olunmayan durumlarda taşınmaz satışı hukuka aykırı olacağından tapu iptal ve tapu tescil davası açılabilmektedir.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Kimi zaman vekaletin kötüye kullanılması sonucu tapuda kayıtlı taşınmazların devri söz konusu olabilmektedir. Vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Burada tapu devri sonucu mağduriyet yaşayan kişilerin, yaşadıkları zararın giderilmesi adına tapu iptal ve tescil davası açmaları gerekir.  Vekaleten işlem yapma yetkisine sahip kişi, vekalet ettiği bireyin yararına ve o kişinin iradesine uygun hareket etmesi zorunluluktur.

Vekalet eden ve vekalet veren kişiler arasındaki ilişki, vekalet sözleşmesi hazırlanarak açık bir şekilde belirtilebilir. Eğer taraflar arasında herhangi bir vekalet sözleşmesi yoksa vekaletin kapsamı görülecek işin niteliğine göre belirlenir. Vekalet ilişkisinin kapsamının belirlenmediği durumlarda da vekalet veren kişilerin, vekalet verenin iradesi ve çıkarlarına uygun hareket etmesi yükümlülüğü bulunur.

Bu noktada vekalet verenin yararı ile bağdaşmayacak şekilde işlem yapılması durumunda tapu iptali ve tescil davası açılabilir.

Vekil kişinin hukuka aykırı şekilde işlem yaparak tapu devri gerçekleştirdiği durumlarda, vekalet veren kişiye ait taşınmazı devraldığını bilen ya da olayın özelliklerine göre bilmesi gereken 3. Kişi alıcı, aleyhinde tapu iptal davası açılır. Diğer yandan 3. Kişi alıcının, iyi niyetli olması ve vekaletin kötüye kullanıldığını bilmiyor olması durumunda vekil ile yaptığı satış sözleşmesi geçerlidir. Bu durumda vekil eden, vekalet görevini kötüye kullanmıştır ve iyi niyetli 3. Kişi alıcıya tapu iptali davası açılamaz. Söz konusu sorun vekil ve vekalet veren arasında kalır.

Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmazın davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, bu taşınmaza ait mülkiyet hakkını kendi adına tapuya kaydını talep edebilir.

Bir taşınmazın tapuda kaydı var ise, kazandırıcı zaman aşımı ve zilyetlik yoluyla edinilmesi mümkün olmamaktadır. Fakat kimi zaman tapuda taşınmazın kime ait olduğu anlaşılamaz veya 20 yıl öncesinden hakkında gaiplik kararı verilen bir kimseye ait olması durumunda bu taşınmaz kazandırıcı zaman aşımı ve zilyetlik yoluyla elde edilmesi mümkün olabilir. Böylesi bir hükmün uygulanabilmesi için taşınmaz sahibinin kim olduğunun bilinmesini sağlayacak bilgi ve belgelerin tapudan çıkarılmasının imkansız olması gerekmektedir.

Tapuda kayıtlu sahibi anlaşılamayan veya sahibi hakkında 20 yıl önce gaiplik kararı verilen taşınmazı, nizasız ve aralıksız 20 yıl malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran birey, söz konusu taşınmazın kendi adına tapuda kayıtlı olmasını sağlamak amacıyla tapu iptali davası ve tapu tescil davası açabilir. Diğer bir değişle söz konusu durumlarda 20 yıl malik sıfatıyla taşınmazı elinde bulunduran kişi kazandırıcı zaman aşımından kaynaklı tapu kaydı talep edebilir.

Aile Konutu Şerhi nedeniyle Tapu İptal Davası ve Tapu Tescil Davası

Aile konutu şerhi ve bu şerhin hukuki olarak ne anlama geldiği konularında daha önce bilgi vermiştik. Kısaca aile konutu şerhi eşlerden ikisinin de açık bir şekilde rızası olmadan taşınmazın elden çıkarılması, satılması ya da devredilmesi işlemlerini engelleyen bir uygulamadır. Aile Konutu şerhi konulmuş bir taşınmazın devri söz konusu olduğunda birey, tapu iptali ve tapu tescil davası açarak, devir işlemini geçersiz kılabilir. Tapuda aile konutu şerhi konulmamış ise, devir işleminde iyi niyetli 3. Kişinin hakkı korunacaktır. Fakat tapuda aile konutu şerhi konulmamış bir taşınmaz için, bu taşınmazın aile konutu olduğunu bilerek devir işleminin tarafı olan 3. Kişinin iyiniyetli olduğu kabul edilebilir olmamaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım alacaklısının bir takım mal varlığı değerini, bakım yükümlülüğünün yerine getirilmesi karşılığında bakım borçlusuna devretmesi olarak nitelendirilebilir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin ne olduğu, nasıl hazırlanması gerektiği ve kapsamını daha önce değerlendirmiştik. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde her iki taraf da borçlu konumundadır. Taraflardan birisi bakım borçlu iken diğer taraf bu bakım karşılığında sözleşmede yer alan taşınmazı borç edinir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi içerisinde bir gayrimenkul taahhüt edilmiş ise sözleşme gereği gayrimenkul bakım borçlusuna geçmektedir. Bu durumda bakım borçlusu gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Bakım alacaklısı, temlik ettiği gayrimenkul üzerinden ipotek hakkına sahiptir. Gayrimenkul devri yapılmasından sonra 3 aylık bir süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılarak bu hak kullanılabilir. Diğer yandan taraflar arasında temlik edilecek olan taşınmazın 3. Bir kişiye temliki de kararlaştırılabilir.

Tapu Tescil Davası

Tapu kütüğünde malik olarak yazılmış olan kişi, taşınmaz üzerinde bulunan zilyetliğini davası ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle sürdürmesi durumunda zaman aşımı yoluyla mülkiyet hakkını kazanmaktadır. Fakat tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran birey, o taşınmazın tamamı, bir kısmı ya da bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapuda tesciline karar verilmesini isteyebilmektedir. Aynı şekilde maliki tapu kütüğünde anlaşılır olmayan ya da 20 yıl öncesinde hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı olan taşınmazın tamamı veya bir bölümünde tesciline karar verilmesi talep edilebilir.

Tapu Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Tescil davaları hazineye ve ilgili kamu tüzel kişisine varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılmaktadır. Davalılar ve itiraz edenler aynı dava içerisinde kendi adlarına tescil kararı verilmesini isteyebilir. Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında zamanaşımı süreleri kıyasen uygulanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


altı − = 1