0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Evrakta Sahtecilik Suçu (Resmi Belgede Sahtecilik)

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Evrakta Sahtecilik Suçu (Resmi Belgede Sahtecilik)

Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde kamu güvenine karşı işlenen suçlar bölümünde yer alan resmi evrakta sahtecilik suçu, işleniş şekli itibariyle üç farklı seçimlik hareketle gerçekleştirilebilmektedir. Resmi evrakta sahtecilik suçu için kişi;

  • Sahte bir resmi belge düzenlerse,
  • Gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirirse,
  • Sahteliğini bildiği bir resmi belgeyi kullanırsa,

Bu suçu işlemiş olur. Bu hareketlerden tekbirini yapmak dahi suçun oluşması için yeterlidir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir?

Resmi evrakta sahtecilik (resmi belgede sahtecilik) suçu yukarıda belirtildiği şekillerle kamu güvenine karşı işlenen suçlar kapsamında yer alır. Resmi belgede sahtecilik suçunu tanımlayabilmek için önce resmi belgenin ne olduğunu anlatmak gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu resmi belgenin tanımını yapmamıştır. Ancak bu suç bir çok yargılamaya konu olmuş ve Yargıtayca resmi belgenin tanımı yapılmıştır. Bir belgenin resmi sayılabilmesi için kamu görevlisinin görevi gereğince kanuni usul ve şekillere uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde düzenlenen bütün belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir.

Resmi belgede sahtecilik suçu açısından birden fazla nitelikli hal öngörülmüştür. Suçun basit halinin oluşması için yukarıda belirttiğimiz 3 seçimlik hareketten birini yapmak yeterlidir. Yani kişi resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemekle bu suçu işlemiş olur. Kullanması veya kullanmaya çalışması gerekmez.

Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenleme

Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek resmi belgenin gerçekmiş gibi üretilerek taklit imza ile sahte olarak oluşturulmasıdır. Resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşması için kanunda belirtilen eylemlerden biri bu şekilde düzenlemedir. Resmi belgenin sahte olarak düzenlemesi için imzanın yansıra atan kişinin ünvanı, imzası ve kağıdın anteti ve formu gibi ögeler de benzerlik yaratacak şekilde sahte olarak düzenlenmelidir. Örneğin bir sürücü ehliyetinin soğuk mühür ve imzalı ile sahte olarak düzenlenmesi bu suç kapsamındadır. Bu şekilde resmi belgeyi düzenlemek suçun oluşması için yeterlidir. Bu evrakın kullanılması gerekmez.

Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Biçimde Değiştirme

Suçun bu şekilde işlenebilmesi için ortada resmi bir belge olmalıdır. Bu kanunca belirtilen seçimlik hareketin ön şartıdır. Eğer değiştirilen evrak bir resmi evrak değilse resmi belgede sahtecilik suçu oluşmaz. Bir resmi belgede başkalarını aldatacak şekilde yapılan tahrifat, silme, ekleme ve değiştirme gibi hareketlerle bu suç işlenmiş olur. Örneğin resmi evrakın tarihinin değiştirilmesi veya kazınması ile içeriğine ekleme yapılması bu kapsamdadır. Kimi durumlarda teknolojik vasıtalar da kullanılmak ve kimyasal veya mekanik yöntemlerle resmi evraklara eklemeler ve değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliğin yapılması ile suç tamamlanır. Kişinin bu evrakı kullanması gerekmez.

Sahte Resmi Belgeyi Kullanma

Bu suçun oluşması için kanunca sayılan 3. seçimlik hareket de sahte resmi belgeyi kullanmaktır. Kullanmaktan kastedilen sahte resmi belgeyi düzenlenme amacı doğrultusunda muhatabına ulaştırmak olarak tanımlanabilir. Örneğin kişi sahte olarak düzenlenen bir ehliyet ile trafiğe çıktıysa ve sahte olarak düzenlediği bir nüfus cüzdanını banka işlemleri için bankaya ibraz ederse bu sahte belgeyi kullanmış olur. Veya bir satış vekaletnamesi ile tapuda işlem yapılırsa bahse konu sahte belge kullanılmış olur ve suç oluşur. Ayrıca kişinin kullandığı sahte evrakın sahte olduğu bilmesi de gerekmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası Ne Kadar?

Resmi belgede (evrakta) sahtecilik suçlarında alınacak olan ceza, suçun basit mi yoksa nitelikli hali mi olduğuna göre değişmektedir. Resmi belgede sahtecilik suçu, resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, evrakın başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya kullanılması gibi durumlarda basit haliyle işlenmiştir. Basit resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Belirttiğimiz üzere bu suçun basit halidir.

Eğer evrakı düzenleyen kişi bir kamu görevlisiyse ve düzenlenen evrakta yetkisi içerisinde olan bir evrak ise alacağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadardır. Örneğin bir nüfus memuru sahte bir nüfus kayıt örneği düzenlerse alacağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadardır. Ancak nüfus memuru görevi ile alakasız bir sahte evrak düzenlerse suçun basit halini işlemiş sayılır ve 2 yıldan 5 yıla kadar ceza alır.

Sahte olarak düzenlenen evrak sahteliği ispatlanana kadar geçerli sayılan evraklardan biri ise verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Bu artış suçun hem basit hali hem de nitelikli hali için öngörülmüştür. Bu kapsama örnek olarak mahkeme kararları, duruşma tutanakları, noterlerce düzenlenen senetler, seçmen kütükleri ve belediye ceza tutanakları gibi resmi evraklar sahte olarak düzenlenirse  verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Resmi belgede (resmi evrakta) sahtecilik suçunun kimi zaman daha fazla cezayı gerektirdiği durumlar vardır. Suçun nitelikli halleri olarak karşımıza çıkan bu durumlar;

  • Kamu görevlisinin (devlet memurunun) resmi belgeyi sahte olarak düzenlemesi, değiştirmesi ya da kullanması suçtur. Türk Ceza Kanunu 204. maddenin 2. fıkrasında kamu görevlililerinin bu suç kapsamında alacağı ceza suçun nitelikli hali olması sebebiyle daha fazla olacaktır.
  • Belgenin sahte olup olmadığının ispatına kadar geçen sürede geçerli belge olması durumu da suçun nitelikli halinin olmasına sebep olur.

Kamu Görevlisinin (Devlet Memurunun) Evrakta Sahtecilik Suçu

Devlet memuru sıfatıyla resmi belgede sahtecilik suçu işleyen kişi için mevcut eylem resmi belgede sahteciliğin nitelikli halidir. Kamu görevlisinin resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemesi, resmi belgeyi değiştirmesi ya da sahte resmi belgeyi kullanması durumunda suçun daha ağır bir cezayı gerektiren nitelikli hali mevcuttur. Türk Ceza Kanunu 204. maddenin 2. fıkrasında açıkça suçun cezası belirtilmiştir. Fakat burada bir ayrımın yapılması gerekir. Resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, değiştiren veya kullanan kamu görevlisinin bu belgeyi düzenleme yetkisinin bulunmaması durumunda suç nitelikli haline göre değerlendirilmez. 

 

Şikayet ve Zamanaşımı

Söz konusu suç şikayete bağlı bir suç değildir. Suçun zamanaşımı süresi ise en basit haliyle bile 8 yıl olduğundan bu tür bir suç işlendiğinde 8 yıl içerisinde şikayetin yapılması gerekir. Resmi belgede sahtecilik suçlarında soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi adına savcılığa suç duyurusunun en kısa sürede yapılması gerekir.

İlgili Yargıtay Kararlar

Sahte Çek Düzenlenmesi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturur

-Sanıkların katılan …’a ait olan ve boş olarak çalınan… şubesinden verilme, … numaralı çeki sahte keşideci imzası ile tahsil amacıyla bankaya ibraz etmek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri…(11.CD., 2017/10978, 2019/6417,18.9.2019)

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçları

Sanığın, yetkilisi olduğu şirket adına katılan bankadan kredi kullanmak amacıyla, teminat olarak katılan …’ın borçlu gözüktüğü 1.500 TL bedelli sahte senedi katılan bankaya ciro ederek haksız yarar sağladığı, bu suretle nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediği..(15. CD., 2017/4209, 2019/5185, 9.5.2019)

Sahte Araç Plakası Düzenlemekle Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşabilir

Suça konu plakanın resmi belge niteliğini kazanabilmesi için üzerinde mührün varlığının zorunlu olduğunun anlaşılması karşısında, suça konu plakaların gerçek olup olmadığının tespiti açısından emniyetin ilgili birimlerinden plakaların kurumlarınca düzenlenmiş gerçek plakalar olup olmadığının sorularak belirlenmesi; plakaların gerçek olduğunun tespiti halinde, eylemin 2918 sayılı …… Trafik Kanunu’nun ilgili maddesindeki idari yaptırım uygulanmasını gerektiren kabahati oluşturacağı; gerçek plaka olmadığının sahte oluşturulduğunun tespiti halinde ise, belgede sahtecilik suçlarında aldatma niteliği bulunup bulunmadığının takdirinin hakime ait olduğu..(11. CD, 2017/5976, 2019/3998, 17.4.2019)

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


7 − altı =

Sorunuz mu var?