0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Kaçakçılık Suçu ve Kaçakçılığın Cezası

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Kaçakçılık Suçu

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, kaçakçılığın önlenmesi, kaçakçılığın izlenmesi, kaçakçılığın araştırılması, kaçakçılık faaliyetleri ve kaçakçılığın yaptırımına ilişkin hükümler içermektedir. Kaçakçılık suçu ve bu suçun cezası, 5607 sayılı Kanunda yer almakta olup, Kaçakçılık Faaliyeti yürüten kişilere söz konusu kanun çerçevesinde yaptırım uygulanmaktadır.

Kaçakçılık Suçu

Kaçakçılık Suçu ve Kaçakçılık Suçunun Cezası

Kaçakçılık suçu farklı şekillerde işlenebilmektedir. Kanun bu suçun nasıl işlendiğine göre alınacak olan cezayı belirlemiştir. Kanuna göre kaçakçılık suçu;

 • Bir eşyanın gümrük işlemlerine sokulmadan ülkeye girişinin yapılması söz konusu ise kaçakçılık suçu kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası verilir. Söz konusu malın gümrük kapıları dışında ülkeye sokulması durumunda ise verilecek ceza 1/3 ile ½ arasında artırılır.
 • Eşyanın aldatıcı işlem veya davranışlar ile vergilerin tamamen ödenmemesi ya da vergilerinin bir kısmının ödenmemesi durumunda, iki yıldan beş yıla kadar hapis ayrıca on bin gün adli para cezası uygulanır.
 • Serbest dolaşımda bulunmayan bir eşyayı, transit rejimine aykırı bir şekilde gümrük bölgesinde bırakma durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Belirli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde ülkeye sokulan eşyaları, hile ile yurt dışına çıkarma durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Bir ve dört numaralı maddelerde belirtilmiş kaçakçılık suçu ile ilgili fiilin işlenmesine iştirak etmeksizin, eşyanın bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, eşyanın satışına arz eden, satan, eşyayı taşıyan veya söz konusu eşyayı saklayan kişiler de kaçakçılık suçu işlemiş olacaklardır. Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olan ithal malların, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişiler de kaçakçılık suçu işlemiş olmaktadırlar. Bu kişiler altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Yurtdışından getirilmesi kanun gereği yasak olan bir malı ülkeye sokma durumunda iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin gün adli para cezası uygulanır. Malın bu özelliğini bilerek satın alan kişilere de iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Yurtdışına çıkarılması yasak olan bir malın ülke dışına çıkarılması durumunda bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Teşvik, sübvansiyon ya da parasal iadelerden faydalanma maksadıyla, ihracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da ihracata konu olan malların, miktar cins, fiyat… gibi özelliklerini farklı gösterme durumunda, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin yasa dışı şekilde ülkeye sokulması ya da ülke dışına çıkarılması durumunda 3 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası
 • Ulusal marker uygulamasına bağlı olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı, ticari maksatla üretme, bulundurma ya da nakletme, satışa arz etme veya satma, bu özelliklerini bildiği halde ticari amaçla satın alma durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından izinsiz olarak akaryakıt harici, solvent, madeni yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünleri üretme, satışa arz etme, satma, bulundurma ve bu özelliklerini bilerek ticari amaçlı satın alma durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Üretim iletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere sıvı ya da gaz halinde bulunan, hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi yakıtları boru hattından, depolardan veya kuyulardan konuna aykırı şekilde alma, satışını arz etme, satma, bulundurma ve bu özellikleri bilerek ticari amaçlı satın alma, taşıma veya saklama durumunda durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Kaçak akaryakıt veya sahte marker elde etme, satma ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etme, seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurma durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Yetkisiz olarak ulusal marker üretme, satışa arz etme, satma, satın alma, kabul etme, nakletme, bulundurma durumunda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına, kamu kurumlarınca uygulanan TABDK, etiket, bandrol, hologram, pul… benzeri işaretlerin taklitini imal etme, ülkeye sokma, bu özellikleri bilerek bulundurma, nakletme, satma durumunda üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • Yukarıda saydığımız kaçakçılık suçu faaliyetleri tamamlanmamış olsa dahi, bu tür eylemlere girişilmesi kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Nitelikli Kaçakçılık Suçu

Nitelikli Kaçakçılık Suçu ve Nitelikli Kaçakçılığın Cezası

 • Kaçakçılık suçu bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, suçun nitelikli hali gerçekleşmektedir. Bu durumda alınacak kaçakçılık suçu cezası 2 kat artırılır.
 • Üç ve ya daha fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda nitelikli kaçakçılık suçu söz konusudur. Bu şekilde işlenen nitelikli kaçakçılık suçlarında ceza yarı oranda artırılır.
 • Tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde ya da tüzel kişi yararına olacak şekilde işlenmesi durumunda nitelikli kaçakçılık suçu doğmaktadır.
 • Kaçakçılık faaliyetini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından kaçakçılık suçunun işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Kaçakçılık suçu belgede sahtecilik yapılarak gerçekleşirse, ayrıca belgede sahtecilik suçundan da yargılama yapılır.
 • Kaçakçılık suçunu önleme izleme ya da araştırma ile görevli olan kişilerin kasten göz yummaları durumunda bu kişiler nitelikli kaçakçılık suçu faali olarak yargılanır.
 • Devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak, çevre ve toplum sağlığını bozacak nitelikte olması durumunda, fiilin daha ağır bir cezayı gerektirdiği haller dışında, verilecek cezalar 10 yıldan az olamaz.
 • Kaçak akaryakıt satışı, sabit veya seyyar tank, düzenek, ekipman… kullanılarak gerçekleştirilirse ceza iki kat arttırılır.

Kaçakçılık Suçu ve Etkin Pişmanlık

Kaçakçılık suçu kapsamında yargılanan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan evvel, fiili, diğer failleri ve kaçak malların saklandığı yerleri yetkili merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması durumunda ceza almaz. Kaçakçılık suçu kapsamında yakalanan kişinin yetkili mercilere, suçun aydınlatılmasında hizmet ve yardım etmesi durumunda ise, ceza 2/3 oranında indirilir.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen suç hariç, diğer 3. Maddede tanımlanan suçlardan birisinin işlenmiş olması durumunda kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma sona erene kadar, kaçak malı gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar olan parayı devlet hazinesine ödemesi durumunda alacağı ceza yarıya indirilir. Fakat suçun örgütlü işlenmesi durumunda bu belirtilen etkin pişmanlık uygulanmaz.

Bize Ulaşmak İçin Tel : Ceza Avukatı 0555 687 39 65

Kaçakçılık Suçları

Sigara Kaçakçılığı

Araba ve Otomobil Kaçakçılığı

Uyuşturucu ve Esrar Kaçakçılığı

Alkol Kaçakçılığı

Akaryakıt ve Petrol Kaçakçılığı

Silah Kaçakçılığı

Tarihi Eser Kaçakçılığı

Telefon ve Elektronik Eşya Kaçakçılığı

5.00 avg. rating (100% score) - 2 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ iki = 7

Sorunuz mu var?