0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

REDDİ MİRASIN EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

miras hukuku

Mirasın reddi ile bu redde bağlanan hukuki neticeleri önceki yazılarımızda anlatmıştık. Borca batık bir miras ile karşı karşıya kalan mirasçılar için önemli hususlardan biri de olası red beyanının mirasbırakandan kalan emekli maaşını almaya engel olup olmayacağı durumudur. Reddi mirasın emekli maaşına etkisi ile ilgili birçok kimse yanlış bilgiye sahip olmaktan dolayı sırf emekli maaşını yahut ölüm aylığını almak için borca batık mirası kabul etmektedirler. Bunun neticesinde de ortaya çok büyük mağduriyetler çıkmaktadır.

Reddi miras beyanı mirasbırakandan kalan bütün malvarlığı değerlerinin reddedildiği yönünde bir netice çıkarır ortaya. Bu malvarlığı değerleri içerisinde mirasçıların taşınır ve taşınmaz malları, alacakları ve borçlar dahildir. Mirasçılar ölümün ardından 3 aylık süre içerisinde mahkemeye başvurarak mirasbırakanın bu malvarlığı değerlerini kabul etmeyeceklerini bildirirler. Ancak eğer mirasın borca batık olduğu yani borçlarının malvarlığından fazla olduğu hususu kendiliğinden tepsi ediliyorsa mirasçıların dava açmasına lüzum kalmadan otomatik olarak davanın reddedilmiş sayılacağı hususu ortaya çıkar. Burada otomatik red hususu Türk Medeni Kanunu tarafından da kabul edilmiştir. Gerek iradi redde gerekse otomatik redde ortaya çıkan önemli problemlerden biri de bu red beyanının emekli maaşına yahut ölüm aylığına yapacağı etkidir.

Bu konu ile alakalı kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay bu kanun boşluğu ile alakalı eksikliğe mahal vermeden uzun yıllardır yerleşmiş bir görüş benimsemiş ve bu doğrultuda hareket etmiştir. Bu görüşe göre reddi mirasın emekli maaşına etkisi bulunmamaktadır. Yargıtay emekli maaşı ile miras terekesinin farklı gerekçelere bağlandığını hükme bağlamıştır. Emekli maaşı mirasbırakanın hayatı boyunca devlete yatırdığı primlerin geri ödemesini kapsamaktadır. Ölüm aylığı da yine aynı gerekçeye bağlanmıştır. Ölüm aylığı hatta miras terekesine dahil olmayıp doğrudan mirasçılar üzerinde doğmaktadır. Bu nedenle bağlanan aylık emekli maaşı değil ölüm aylığıdır. Doğrudan mirasçılar üzerinde doğan bu ölüm aylığının tereke ile bir bağlantısı olmadığından bahisle reddi miras beyanından etkilenmesi de sözkonusu değildir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere reddi mirasın emekli maaşına etkisi olmadığı Yargıtayca açıkça kabul edilmiştir. Yargıtay 12. HD. 2005/230073 E., 2005/26042 K. ve 26.12.2005 arihli kararına göre “Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaşı terekesine dahil değildir.“ şeklinde bir karar vererek bahsettiğimiz reddi mirasın emekli maaşına etkisi hususunu toplum nezdinde aydınlatmıştır. Yargıtay’ın bu konudaki kararları değişmemekte olup ölüm aylığını miras terekesi dışında tutmaktadır. Bu nedenle borca batık mirası sırf ölüm aylığını almak için reddetmeyen mirasçılar tabir-i caizse yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktadırlar. Bilgi eksikliği nedeniyle yapılan bu hataların ortaya çıkardığı mağduriyetler için izahata lüzum yoktur. Bu nedenle bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyoruz ki mirası reddetmenin ölüm aylığı yahut emekli maaşını almaya bir etkisi bulunmamaktadır.

Reddi Mirasın Emekli Maaşına Etkisi ile İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

3.40 avg. rating (73% score) - 5 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


9 − = sıfır

Sorunuz mu var?