0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

isim değiştirme davası

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

isim değiştirme davası isim değişikliği ad değiştirme

Hukuk sistemimiz isminden memnun olmayan kişilerin bu memnuniyetsizliklerinin haklı sebepler oluşturması halinde isim veya soyisimlerini değiştirmelerine ilişkin dava açmalarına cevaz vermiştir. Bireyler kanunda geçerli sebeplerin varlığı halinde mahkemeye başvurarak isim değiştirme davası ve soyisim değiştirme davası açabilirler.

İsmimi Değiştirmek İstiyorum Ne Yapmalıyım? ( Adımı Değiştirmek İstiyorum)

Toplumumuzda isimler genellikle aile büyükleri tarafından konulmakta ve kişiler kendi isimlerini seçememenin zorluklarını yaşayabilmektedirler. İsmimi değiştirmek istiyorum diyen kişiler de mevcut isimlerinin doğurduğu bir takım olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ad değişikliği yoluna gitmek istemektedir. Medeni Kanun isim değişikliği için dava açılması ve mahkeme sürecinde, isim değişikliğine ilişkin hakim kanaati oluşturulması gerektiğinin altını çizmektedir. Adımı değiştirmek istiyorum diyen kişiler için eğer ki isminde bir yazım yanlışı gibi hataların bulunmaması durumunda dava yoluna gitmeleri gerekir.

Nüfus Müdürlüklerinden İsim Değiştirmek Mümkün Mü?

Son yıllarda haberlerde şu başlıkları sıklıkla duyuyoruz. “ Artık isim değiştirmek çok kolay”, “bir dilekçeyle isim değiştirme”, “nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek isminizi değiştirebilirsiniz”… gibi dikkat çekici ama hukuken içeriğini dolduramayan haberlerle karşılaşılmaktadır. Nüfus müdürlüklerinde isim değiştirmek mümkün değildir. Nüfus müdürlüğünde yapılan işlem, isim düzeltmedir. Yani isminizde nüfus kaydından kaynaklanan hataların düzeltilmesi işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılabilir. Örneğin Ayşe isminin, nüfusa kaydı yapılırken “ayşa” şeklinde yazım hatası, nüfus müdürlüklerine yapılacak başvuru ile düzeltilebilir. Fakat kökten bir isim değişikliği için nüfus müdürlüğüne dilekçeyle başvuru yapılması söz konusu değildir. Bu yüzden isim değiştirmek isteyen kişi isim değiştirme davası açmak zorundadır.

mahkeme kararıyla isim değiştirme

Mahkeme Kararıyla İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Adını değiştirmek isteyen kişi, haklı bir isim değişikliği sebebi öne sürerek dava açmalıdır. İsim değişikliğine ilişkin davalar, bu hususta hazırlanacak olan dilekçe ile ikamet edilen yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilmektedir. İsim değişikliği davalarında hakim, isim değişikliğine gerek görürse kişinin ismi mahkeme kararıyla değiştirilir.

İsim Değiştirme Davası Nerede Açılır?

İsim değişikliklerinde davanın açılacağı mahkemelerin hangisi olduğu geçmiş dönemde sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Fakat artık bu tür davalarda görevli mahkemelerin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu ve isim değiştirmek isteyenlerin Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeleri ile birlikte dava açmaları gerektiği kabul edilmiştir.

İsim değiştirme davası açarken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de görevli mahkeme ve yetkili mahkeme ayrımıdır. Evet Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalarda görevlidir ama dava nerede açılacaktır? İsmini değiştirmek isteyen kişilerin çok sık karşılaştıkları durumlardan bir tanesi de isim değişikliği davasının yanlış yerde açılması ve sonucunda yetkisizlik kararı alınmasıdır. O yüzden davanın yetkili mahkemede açılması, davanın neticesinin olumsuz olmaması için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir.


Özetle isim değiştirme davası nerede açılır diye merak eden kişilerin davayı açmaları gereken yer resmi ikamet adreslerinin bağlı olduğu Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

isim değiştirme davası nasıl açılır

isim Değiştirme Davası Nasıl açılır?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi isim değiştirme davalarından bahsetmektedir. Bu maddeye göre kişi isminin değiştirilmesini ancak hakimden isteyebilir. Görüleceği üzere isim değiştirme işlemleri Türkiye’de hakim onayına tabii kılınmıştır. Hakim onayı ise ancak haklı bir nedenle mümkün olmaktadır. Burada hangi gerekçelerin haklı neden sayılacağı ise hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Pratikte karşılaşılan örneklerden yola çıkarak nelerin haklı neden sayılabileceğini maddeler halinde anlatmaya çalışalım;

Kişi nüfus cüzdanındaki isminden farklı bir isimle aile, arkadaş ve iş çevresinde tanınıyorsa (Kişinin kimliğine yazan isim Ahmet ancak kullandığı isim Ali),

Komik, söylenişi zor, anlamsız bir sözcükten ibaret ise (Satılmış, Lütfullah),

Özel hayatında yanlış anlamalara ihtimal veriyorsa (Yanardöner, Döndü),

Örf ve adete aykırı anlamlar içeriyorsa (Oral, Kazma),

Bu sebepler mahkemeler nezdinde isim değiştirme davası için haklı gerekçe sayılmaktadır.

İsim değiştirme davasının hangi mahkemede görüleceği son dönemde önemli tartışmalara konu olmuştur. Ancak Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından verilen görev kararları ile asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu hükmüne artık kabul edilmiştir.

İsim değiştirme davası için çıkarılacak avukat vekaletnamesinin özel yetkiler barındırması zaruridir. Kişi vereceği vekaletname içerisinde “isim değiştirme davası açmaya, isim ekletme davası açmaya, nüfus müdürlüğünden talepte bulunmaya” gibi özel yetkileri vekaletname içerisine ekletmek zorundadır. Aksi halde mahkeme usuli eksiklik nedeniyle isim değiştirme davasını karara bağlamayabilir.

isim değiştirme davası ne kadar sürer?

İsim değiştirme davası için asliye hukuk mahkemesine yapılacak başvurunun ardından ortalama 3-4 ay içerisinde değişiklik tamamlanmaktadır. Burada açılacak davanın ardından usuli işlemler tamamlanır ve ön inceleme duruşması yapılır. Ardından yapılacak tahkikat duruşması ile deliller asliye hukuk hakim tarafından incelenir. Değişikliğe bir engel bulunmaması halinde mahkeme değişiklik kararı verir. Mahkemenin kararının ardından bu değişiklik kararı kamuya duyurulmak amacıyla bir gazetede ilan edilmektedir. Gazete ilanının ardından değişikliğe 3. kişilerin itirazda bulunmaması halinde dosya kesinleştirilir ve isim değiştirme davası neticelenmiş olur.

2012 yılından önce isim değiştirme davası ancak bir defaya mahsus açılabiliyordu. Kişi hayatı boyunca ismini yalnız bir defa değiştirebiliyor ve onun dışında başka bir değişiklik davası açması kanun tarafından engellenmiştir. Ancak bu kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptal ile kişiler artık birden fazla defa isim değiştirme davası açmaya hak kazanmışlardır.

İsim Değiştirme Davası Ücreti Ne Kadar?

İsim değişikliği davalarında ödenecek ücret içerisinde davanın yargılama giderleri, harçlar, mahkeme masrafları,ilan ücreti, isim değiştirme avukatı ücreti gibi bir çok kalem yer alır. İsim ve soyisim değişikliği davalarında ödenecek ücret, davadan davaya farklılık gösterecektir. O nedenle bizimle iletişime geçerek bu süreçte isim değiştirme davanızın masrafları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İsmimi Nasıl Değiştirebilirim?

İsim değişikliği yapmak istiyorum diyen kişilerin bu hususta “isim değiştirme davası” açmaları gerekir. Ad değişikliği dava yoluyla yapılabilir. Bu noktada ismini değiştirmek isteyen kişi haklı bir gerekçe ile dava açmalıdır. 4721 sayılı Kanun’da hangi durumların haklı isim değiştirme nedeni olarak kabul edildiği açıkça ifade edilmemiştir. Bu yüzden isim değiştirme davaları zor bir süreci ifade eder. Açılacak olan davada hakim kanaati isim değişikliği yapılabilmesini sağladığından etkili bir mahkeme süreci gerçekleştirilebilmesi adına bu hususta hukuki adımların doğru atılması elzemdir.

İsim Değiştirme Nedenleri Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kanun hangi durumlarda isim değiştirilmesini haklı gerekçe olarak kabul edildiğine dair net bir açıklama yapmamıştır. Fakat ad değişikliği sürecinde hakimlerin sıklıkla kabul ettiği bazı isim değiştirme nedenleri vardır. Aşağıda en sık karşılaşılan isim değiştirme nedenleri yer almaktadır. Fakat bilinmesi gerekir ki isim değiştirme davalarında esas husus hakim kanaati olduğundan, etkili bir hukuki süreç yönetimi yapılması gerekir.

Başka İsimle Tanınma Nedeniyle İsim Değiştirme

Ad değişikliği davalarına konu olan, en sık kullanılan isim değiştirme nedenlerinden birisi başka bir isimle tanınma durumudur. Çevremde farklı bir isimle tanıyorlar, başka bir isimle tanınıyorum… gibi durumlar çok sık rastlanmaktadır. Kişiler kimlikteki ismi ile değil farklı bir isimle tanınıyor olması halinde isim değiştirme davası açarak, yasal olarak isim değişikliğine gidebilmektedirler.

Komik İsim Nedeniyle İsim Değişikliği ( İsimle dalga geçilmesi, alay edilmesi)

İsim değişikliği davalarına konu olan bir başka durum da, isimle dalga geçilmesi, ismin alay konusu olması veya ismin komik olması durumudur. Ad değiştirme davalarına sıklıkla konu olabilmektedir. İsmin komik olması veya alay edilmeye müsait olması, isim sahibini zor durumlara sıkabilmektedir. Bu bağlamda ismiyle alay edilen kişiler sosyal ortamlarda, iş yerinde veya arkadaş çevresinde bu husustan kaynaklı olarak ismini kullanmaktan çekinebilmekte hatta yeni tanıştığı kişilere farklı bir isim verebilmektedir.

Dini İnanç Nedeniyle İsim Değişikliği

Kişiler inançları doğrultusunda mevcut isimlerinden şikayetçi olabilmektedirler. Örneğin müslüman bir birey inancı gereği farklı bir dini çağrışım yapan ismini, islamiyete uygun bir isimle değiştirmek isteyebilir. Açılacak isim değişikliği davası ile kişi bu durumu isim değiştirme nedeni olarak öne sürebilir. Hukuki süreçte hakim kanaati oluşması durumunda ise isim değişikliği kararı verilebilmektedir.

isim değiştirme avukatı

İsim Değiştirme Avukatı

İsim değişikliği dava süreci, zor ve karmaşık bir süreci ifade eder. Dava dilekçesinin hazırlanması, isim değiştirme nedeninin doğru seçilmesi ve mahkemede etkili bir savunma yapılması, isim değiştirme davası için tanık bildirilmesi, tanıkların hazırlanması… gibi süreçler dışında isim değiştirme davası sonrası, ilan süreci gibi işlemler isim değişikliği yapmak isteyen kişiler için karmaşık olabilmekle birlikte bu süreçte yapılacak hatalar davanın reddine sebep olabileceği gibi isim değişikliği süresini de direk etkilemektedir. O yüzden isim değiştirme avukatı ile birlikte hukuki sürecin yürütülmesi önerilmektedir.

3.88 avg. rating (78% score) - 25 votes

384 cevap

 1. Oral Çetin dedi ki:

  hocam merhabalar. ben ismimden çok rahatsızım. bu torba yasa ile dava açmadan ismimi değiştirebileceğimi öğrendim. ne yapmam lazım? bana yardımcı olur musun?

 2. damla kaya dedi ki:

  Merhabalar

  kimliğe 2. bir isim eklettirmek için de dava açma zorunluluğumuz var mıdır ?

  teşekkürler…

 3. damla kaya dedi ki:

  çok teşekkür ederim

 4. emel dedi ki:

  Merhabalar Halil İbrahim Bey
  Ben kızıma isim ekletmek istiyorum.annesi olarak ben yapabilirmiyim.yoksa babası mı gerekli.işlemler nelerdir.

  • Merhabalar;
   Çocuğunuzun babası ile evliliğiniz devam ediyor mu? Eğer devam ediyorsa davayı tek başınıza açamazsınız. Babanın da onayı ve rızası gerekir. Ancak eğer boşanma işlemi gerçekleşmiş ve velayet de siz de kalmış ise bu defa tek başınıza dava açmanız mümkün.

 5. ummugulsum nergiz dedi ki:

  İsmim ummugulsum ve ben ismimi sevmiyorum çok ağır geliyor bu isim bana çalıştığım yerde ya ummu ya da Gülsüm diyorlar iki isim birden soylenince çok ağır geliyor günlük hayatımda okulda işte hep farklı söyleniyor bu nasıl isim deniliyor psikolojimi çok etkiliyor gerekçe de nasıl yazmaliyim yardimci olur musunuz

 6. Döne dedi ki:

  Merhaba ıbrahim bey benim kardeşimin cocugunun adı nufusa yanlış yazıldı feyza yerine feza verildi biz dilekçe verdik. Dava için 200 tl aldılarmahkemeye çıkmadan davayı iptal ettirip parayı geri alma şansımız vr mi ne yapmamız gerekiyo

 7. fatma ılık dedi ki:

  Ismim fatma babaanemin ismi ben babaanmden nefret ediyorum ailemi yikti bu isimle anilmak istemiyorum her firsatta torunumun adi benim adim diyor ismimi degistrmk icin bu sebep yeterli mi su an kendisi ile gorusmuyorum

 8. betül dedi ki:

  Sayın ibrahim bey, 14 aylık bi oğlum var. Adı Can Sarp. Ancak isminin telaffuzunun zor olması sebebiyle çevrede pek kabul görmedi. Benimseyemedik. İsmi ” Sap” olarak söyleniyo. Bu durumun ileride eğitim hayatında küçük düşürücü hal almaması için şimdiden değiştirmek istiyoruz. Değiştirebilir miyiz?

  • Merhabalar;
   Çocuğunuzun isminin değiştirilebilmesi için babanın da rıza göstermesi gerekmektedir. Babanın rızası var mıdır? Ayrıntılı bilgi için lütfen 0212 343 24 95 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 9. betül dedi ki:

  Bu arada İbrahim bey, yeni iç güvenlik paketinden çıkan isim değişikliği maddesine göre haklı nedenlerimizi de belirterek sadece nüfus müdürlüğüne giderek dilekçe vermek yeterli oluyor mu?

 10. Naciye coşkun dedi ki:

  Merhabalar İbrahim Bey, ben ismimden memnun degilim. Cilveli Naciye sidikli Naciye gibi lakap takıyorlar. Hic hoşuma gitmiyor ve çok rahatsız oluyorum. Yeni tanıştığım ve tanıdığım herkes naci gibi hitap ediyorlar. Bu gerekçeyle ismimi değiştirebilir miyim? Eğer degistirebilirsem bu ne kadar surede olur ?

 11. Gamze dedi ki:

  Merhaba,

  Kısa bir süre önce iki ismimden birini sildirdim. Kesin olarak ne zaman ilan edilir bunu öğrenmek istiyorum. Yurt dışına çıkacağım ve pasaportumda,vizemde,biletimde iki ismim de yazıyor. Poliste herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına gitmeden önce belgelerimi güncellemek istiyorum. Eğer yetişmezse mahkemeden aldığım kararın tercümeli noter onaylı hali yurt dışında geçerli olur mu? Teşekkürler.

 12. Gulcan dedi ki:

  Merhabalar avukat bey.kimlikte ismim fadime ama iş arkadaşlarım,ailem de dahil olmak üzere Hic kimse bu isimle hitap etmiyor bana.yanı sadece resmiyette geçen bi ad.Gulcan ismini kullandığım için değiştirmek istiyorum.prosedürü nasıl,ne yapmalıyım?ücret ve sure ne kadar okur acaba

 13. Esra dedi ki:

  Selamlar

  Sanatçı olmam sebebiyle nüfus ismimden başka olan sahne ismimle tanınıyorum. Basında bu isimle resmimle çıkmış haberim ve yayınlanmış albümüm var. Dava açmalı mıyım dilekçe yeterli olurmu. İç güvenlik yasasının olduğu dilekçeyle değiştirme martta yürürlüğe girmiş. Teşekkürler

 14. hayrettin dedi ki:

  merhaba avukat bey benim ismim hayrettin ama ben bu ismi kullanmıyorum ailem arkadaşlarım yani tüm çevremde beni hakan ismi ile tanıyorlar ismimin başına hakan ismini ekletmek istiyorum bu iç güvenlik yasası çerçevesinde nüfus müdürlüğüne dilekçe yazıp bu ismi ekletebilirmiyim

 15. Kübra dedi ki:

  iyi günler halil bey benim sorum şu beni ailem evlatlık aldı ismimi koyan kişiyle bayadır sıkıntılarımız oldu münakaşalarımız bende ismimi değiştirmek istiyorum bu mümkünmü ona göre dava açmak istiyorum şimdiden cevabınız için teşekkürler

 16. Berna dedi ki:

  Merhaba avukat bey benim oğlum varbu ismi degistirmek istiyoruz iki isim olduğu için ve herkes başka isim bildiği için

 17. Elif dedi ki:

  Merhaba. Ben su siralar isim ekletmek icin dava actirtmayi dusunuyorum ancak bu sene ygs ve lys’ye girecegim, sinava girerken ya da basvururken isim eklettirme surecinden dolayi sorun cikar mi? Yani mesela sinav basvurunu suanki tek ismimle yapipta sinava cift isimle girersem? Giris sirasinda ya da belge kontrollerinde bi sorun cikar diye endiseleniyorum. Tesekkur ederim.

 18. mehmet dedi ki:

  iyi günler avukat bey sizlere bir sorum olacak cevaplarsanız çok mutlu olacağım

  Ben soyadımı değiştirmek için dava açtım maddi imkanlarım olmadığı için davamı kendi imkanlarımla açtım siz değerli hukukcular bana en azından yol gösterirse çok memnun kalırım..

  dava dilekçem aynen şu şekilde

  1- Nüfus kütüğüne ismim GÜNAY iken her nasılsa KANDEMİR olarak yazılmıştır , Halbuki si: gerçek soyismimde GÜNAY dır, Tüm dost ve akrabalarım bana bu şekilde hitap etmekte soyismimi bu şekilde bilmektedirler ,soyismimin KANDEMİR olduğunu öğrenen tüm arkadaşlarım beni GÜNAY olarak tanıdıkları için kendilerine yalancı duruma düşmekte olup çevremdekilerin bana karşı olan özgüvenlerinin yitirildiğini hissetmekteyim.
  Bu soyisim babama ait olup babam bugüne kadar benimle ilgilenmemiş bana bakmamıştır biyolojik babadan öteye bir bağım bulunmamaktadır bu soyismi taşımaktan utanç duymaktayım , soyismimin bu şekilde olması benim ruh sağlığımı bozmaktadır.Yine ismim yüzünden bürokratik engellerle karşı karşıya kalmaktayım. Ayrıca bugune kadar bana anne annem bakmıştır,beni herkesin onların oğlu olduğumu zannetmektedirler.

  2-Nüfus kütüğünde KANDEMİR olan ismimin GÜNAY olarak değiştirilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

  Sizce bu dilekçeyle soyadım değişirmi 3 tanede tanık gösterdim ( anneannem, dayım , arkadaşım) duruşmada nasıl bir yol izlemem gerekir. Hakim davamı red ederse temyiz edersem yargıtay bozarmı , çok teşekkür ederim…

 19. david dedi ki:

  merhabalar avukat bey. ben de avukatım. isim değişikliği yapmayı düşünüyorum. bu durumda ruhsatta yapılacak değişiklik ne gibi esaslara tabidir? teşekkür ederim.

 20. ibrahim ay dedi ki:

  Merhaba Avukat bey ismim ibrahim ismimi değiştirmek istiyorum cevremdekılerın bana ibo ibram demesınden rahatsız oluyorum bunları davada gerekçe gösterirsem ne kadar etkili olur. Birde dini içerikli bir isim ateistim bunu gerekçe olarak göstersem dini içerikli bir isim taşımak istemediğimi söylesem acaba etkili olur mu ama kimlikte dini islam diyor ne yapmalıyım? Teşekürler

 21. Halime dedi ki:

  Merhaba avukat bey. İsmim Halime. Ailem bana bu şekilde sesleniyor fakat arkadaş çevresinde farklı bir isimle anılıyorum. Ismimin yanına arkadaş çevresinde kullandığım ismi eklettirmek istiyorum. Nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek bu işlemi yapabilir miyim?

 22. Halime dedi ki:

  Merhaba avukat bey. İsmim Halime. Ailem bana bu şekilde sesleniyor fakat arkadaş çevresinde farklı bir isimle anılıyorum. Ismimin yanına arkadaş çevresinde kullandığım ismi eklettirmek istiyorum. Nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek bu işlemi yapabilir miyim??

 23. tuğba dedi ki:

  Merhaba avukat bey ismim Tuğba fakat diğer ismimi kullanmaktayım. Yanına eklenmesini istiyorum. Bu işlemi yaparken sadece Asliye hukuk mahkemesine kendim dilekçe versem yeterli olur mu? Avukat tutmama gerek var mı?

  • Merhabalar;
   Avukat tutmanız halinde davanız çok daha hızlı bir şekilde neticelenecektir. Ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na vakıf olmadığınız için usuli işlemler konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle maddi imkanlarınız mevcut ise avukat tutmanız en sağlıklısı olacaktır. Ayrıntılı bilgi için info@halilibrahimcelik.av.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

 24. hatice dedi ki:

  merhabalar, benim ismim hatice ve anneannemin ismi isimle çevrem açısından hiç bir sorunum yok ama görünüşüm ve hayat tarzımla dünya görüşümle uymadığını düşünüyorum benim ismim değilmiş gibi geliyor. (21 yaşındayım) acaba ismime ryhsal aidiyet hissetmediğim gerekçesiyle ismimi değiştirsem bu sebep gerçerli bir sebep olur mu?. ve ben hatice ismini tamamen sildirmek istemiyorum sadece ikinci bir ismi eklettirmek istiyorum çünkü eğer sildirirsem aneannem alınabilir.

 25. Esin dedi ki:

  merhaba Halil bey. Kimlikte ismim rabiye olarak yazılmış. Bazı kurumlara başvurduğumda ismimin anlaşılmasında problem yaşıyorum ve tekrar yanlış yazıldığı için sıkıntı yaşıyorum. Ayrıca ailemde ve sosyal çevremde esin olarak çağrılıyorum, yani aslında günlük hayatta ismim esin. Benim sorum aynı davada hem isim düzelttirme hem de isim eklettirmek için dilekçe geçerli olur mu?

 26. duygu dedi ki:

  Meraba lar. ..kızımın 2 ismi var ancak biz sadece birini kullanıyoruz. ..2.isminin anlamıyla ilgili iyi duyumlar almadığımiz için. ..hatta kendi ikinci ismini bilmiyor bile..yakın zamanda okula başlıcak ve bu onun sosyal yasantisinda sorun teşkil edicek…Bu mahkemeye başvurmak için yeterli bi neden mi…Ayrıca avukatla anlastigimizda bu bize ne kadara mal olur…

 27. sebnem dedi ki:

  Kizimin babasiyla bosandik,velayeti bende.kizimin iki ismi ve uzuncada bi soyadi var.Bir ismini sildirmek istiyorum.Sanirim velayeti bende oldugu icin davayi ben acabilirim.Gerekli belgeler nelerdir,iki sahit deniyor,şartmı.Birde avukat tutarsam ortalama ne kadar odemem gerekir?Tarafima mail atarak bilgilendirirseniz cok mutlu olurum.bu arada Ankaradayim.
  TesekkurlerIsim sildrme nufus mudurluklerinde olmuyr degilmi?

 28. Müşkül dedi ki:

  Merhabalar, ismimi değiştirmek istiyorum ama isim değiştirme sebebi olarak kimlikte böyle fakat çevremdeki insanlar beni şöyle tanıyor gibi bi beyan bulundurmayacağım yinede tanık gerekli midir? Eğer gerekli ise bu kişiler aileden birisi olabilir mi?

 29. Müşkül dedi ki:

  İzmir’in Urla ilçesinde ikametgah ediyorum

 30. Cuma dedi ki:

  Merhaba Halil Bey, ben de adımı dalga geçildiği, sevmediğim ve özgüven eksikliği yarattığı için değiştirmek istiyorum. Nasıl bir dilekçe sunmalıyım ? Gerekli belge ve deliller hakkında da bilgi verirseniz çok sevinirim.

 31. Cuma dedi ki:

  Antalya Muratpaşa’da ikamet ediyorum.

 32. gizem dedi ki:

  İyi günler, benim kimlikteki adım üvey ablamın isteği üzerine Gizem olmuş fakat annem hep Güneş koymak istemiş ve bana öyle hitap ediyor. Ailem ve bazı arkadaşlarım tarafından bu isim ile tanınıyorum. Kimliğime eklemek istiyorum. Ücreti ne kadar olur acaba ?

 33. Murat SATILMIS dedi ki:

  Merhaba avukat bey.
  Kızımı ismini Alya Duru olarak kaydettirmek istedim ve benden aldıkları doğum raporunun arkasına el yazım ile imzalı olarak beyan ettim sözlü olarak da beyanın bu yöndeydi ama görevli Ayla Duru olarak kaydetti .hata gorevlinin mahkeme masrafı ve avukat masrafını alarak uzeltme yaptirabilirmiyim . Kastamonu da ikamet ediyorum.

 34. Kiyan dedi ki:

  Merhaba Ibrahim bey,

  Ben adimdan hic memnun degilim. En onemli sebeplerden biri yabanci kokenli olmasi. boyle bir gerekce isim degistirme icin yeterli olabilir mi?
  Yalniz yurtdisinda yasadigim icin bu isi nasil halledecegimi bilemiyorum. Turkiye’de biri benim adima basvurabilir mi? Ya da yasadigim yerde Turkiye konsoloslugunda yaptirabilir miyim?

  Tesekkurler

 35. abdurrahman dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey;

  Adımdan hiç memnun değilim, sürekli karışıklıklar yaşıyorum. Çok uzun olmasından ve telaffuzu zor olmasından dolayı çevrem tarafından kısaltmalar yapılıyor. Bu kısaltmalar neticesinde kendi ismime aşina lığımı yitirdim. Mahkemeye isimden dolayı çektiğim sıkıntıları örneklendirerek başvurduğum takdirde isim değişikliği için yeterli olur mu?

  Ayrıca Ankara’da ikamet etmekteyim bunun için izlenecek yollar nelerdir; hangi mahkemeye nasıl bir dilekçeyle başvurmak gerekir, şahit gerekli midir, 23 yaşında olduğumdan dolayı babamın onayı gerekir mi ve tüm bunlar için ne kadar tutar öderim.

  Bu konular hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim, şimdiden teşekkür ederim.

 36. Kiyan dedi ki:

  Merhaba Ibrahim Bey,

  Evet ailem turkiye’de yasiyor ve orda adresim var.

 37. Şaban dedi ki:

  Merhabalar ibrahim bey ismim şaban yeni bir ortama girdiğim zaman ismimi söylemekte çekiniyorum, rencide oluyormuş gbi hissedyrm. İsmime isim ekletmek istiyorum. Bunun için nasıl bi süreç izlemeliyim. Öğrenci olduğum için ikemetkağım memleketimde dava açmam için illaki ikametgahımın olduğu mahkemeye açmam şart mı. Teşekkürler.

 38. Özgür Deniz T. dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey, öncelikle insanlara tek tek cevap verip geri döndüğünüz için teşekkürler. Birkaç sorum olacak. Ben de kimlikte yazan ismimi değiştirmek istiyorum. Dalga geçilen bir isim vs. değil fakat hem ailemde hem çevremde “Özgür “olarak biliniyor, tanınıyorum.Kimlikteki ismimden ise nefret ediyorum. Lise öğrencisiyim şu an 11. sınıftayım ve reşit değilim (1999 doğumluyum). Öğretmenlerime her ne kadar kendimi Özgür olarak tanıtsam da, birçoğu burada “….” yazıyor deyip kimlikteki ismimle hitap ediyorlar. Resmi kurumlarda kimlikteki adım kullanılıyor yani. Yeni tanıştığım insanlara Özgür olarak tanıtıyorum kendimi, bazıları her nasılsa kimlik ismimi öğreniyor ve yalan söylediğimi düşündüklerini hissediyorum. Ciddi anlamda psikolojimi bozuyor, hem yalancı olduğumu düşünme ihtimalleri hem de kimlik ismimden nefret etmem, kendime olan birazcık özgüvenim de git gide azalıyor…Seneye üniversite sınavlarına gireceğim ve mezun olacağım. Ne diplomamda bu isim olsun istiyorum ne de hayatımın geri kalanında bu isimle çağırılmak.
  Reşit olmadığım için davayı anne babamın açması gerektiğini, avukat tutulmadan dava açılabildiğini ama avukat tutulursa daha hızlı ve güvenilir olacağını biliyorum. Bilmediğim şeyler ise, isim değiştirme davası için ortalama avukat ücretleri nedir veya tüm işlemler için ortalama ne kadar para harcanır? Zaten okul masraflarım varken aileme çok fazla yük olmak istemem. Son olarak da, isim değiştirme davası reddedilirse bir daha açılamaz diye bir şey okumuştum internet üzerinden, doğruluğu nedir? Mail olarak cevaplarsanız, çok sevineceğim. İyi günler dilerim.

 39. Ayşe Yılmazer dedi ki:

  Merhaba bende 4.5 yaşındaki kızıma isim ekletmek istiyorum doğduğundan beri bu ismi eklemeyi istiyodum ancak tek isim koyduk şimdi dilekçe yoluyla ekleme şansımız varmı? İç güvenlik yasasının tasarı halinde olduğunu isim ekletme içinde dava açılması gerektiğini yazmışsınız. Peki yasa ne zaman yürürlüğe girer yada dava açmam gerekiyorsa nasıl bir gerekçe göstermem geekir ? Davanın ayrıntıları ücret vs konusunda bilgi verirseniz sevinirim …

 40. Esma dedi ki:

  Merhaba,
  İç güvenlik paketiyle, yasalaştıktan sonra 1 yıl süreyle bazı istisnai durumlar için dava açmaksızın isim ve soy isim değişikliklerinin yapılabileceğini okudum. Ancak isim için yalnız yazım imla hatalarını düzeltmek, soy isim için utanç verici ve gülünç olması gibi ön şartlar aranıyormuş. İlgili maddeyi tam olarak okumadım. Bir ihtimal isim içinde gülünç ve utanç verici vb olması gerekçesiyle bu bir yıl içinde dilekçeyle değişiklik yapabilir miyiz? Değiştirilmesi istenen isim ‘Hatun’ bu arada. Argo, toplum içinde utanç verici durumlar yaratan bir isim.

 41. merve eraslan dedi ki:

  Avukat bey ben adımı değiştirmek istiyorum bunun için nüfüs müdürlüğüne dilekçe yazarak değiştirebilirmiyim?? ne kadar masraf tutar ?

 42. merve eraslan dedi ki:

  izmirde ikamet ediyorum ilk nereye basvurmam lazım 2 şahit olması zorunlumudur?

 43. Senturk gencturk dedi ki:

  Iyi gunler benim ismim senturk gencturk ve ismimle ilgili gulme durumları oluyor benim bu ismi degistirmem icin haklı neden olurmu? Ismim türklüğü biraz simgelediginden guzel duruyor ama ben begenmiyorum. Birde isim degistirme de ortalama ne kadar bir ucret gider?

 44. Lutfi emre dedi ki:

  Degerli avukatim ismim muhammed lütfi emre yazarken problem muhammed sonu d harfi t olarak yazilabiliyor onu gectim.. lütfi sonu i olan lutfi bazen ü olarak geciyor..anlasilacagi uzere ismimden yillarca problem yasadim.. malesef kimse bana ne muhammed nede lütfi diyerek hitap ediyor tanidigim herkes emre demekte.. yani sayin avukatim ismimi degistirebilirmiyim

 45. Melek dedi ki:

  Dilekçe ile isim nasıl değiştirebilirim ? Nekadar zaman sürer? Dilekçeyi nasıl hazırlamam gerekiyo ne yazıcam ?

  • Merhabalar;
   İsim değiştirme işlemi için dava açma mecburiyetiniz bulunmaktadır. Burada dilekçe dışında delil listesi hazırlamanız, doğru mahkemeyi bulmanız ve probleminizi hukuki bir dil ile belirtmeniz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi içi 0212 343 24 95 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 46. Samet Beksek dedi ki:

  Merhaba avukat bey. 18 yaşındayım ve ismim kimlikte “Abdussemet” olarak geçiyor ancak ailem, arkadaşlarım bütün yakın çevrem beni “Samet” olarak çağırıyor. Okul ortamında bu yanlış yazılma yüzünden çok alay geçildi, resmi kurumlarda ismimi yazarken ve söylerken çok karışıklıklar oluyor. “Abdussemet” i “Samet” olarak değiştirmem için dava açmam gerekiyor mu? Yoksa dilekçe yeterlimidir. Bu arada isim değişikliği için ücret talep edildiğini ilk defa buradan duydum. Nerelere başvurmam gerekiyor hiç bir bilgim yok. Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Teşekkürler 🙂

  • Merhabalar;
   İsim değiştirme işlemi için dava açma zorunluluğu bulunmaktadır. Açılacak dava neticesinde öncelikle dilekçeler teatisi tamamlanacak ardından delil listeleri sunulup, öninceleme duruşması yapılacak ve gerekli yerlerden ilgili belgeler temin edilip hakkınızda polis araştırması yapıldıktan sonra mahkeme bir karar verip, verdiği kararı itiraz hususuna karşı gazetede ilan edecek. Gördüğünüz gibi oldukça teknik işlemlere sahip bu dava türünü avukatınız aracılığı ile takip etmeniz daha sağlıklı olur. Mali hususlar ile ilgili bilgiyi 0212 343 24 95 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.

 47. Kadir dedi ki:

  İbrahim bey merhabalar ismimi değiştirmek istiyorum, ismim ABDULKADİR sadece KADİR olarak değiştirmek istiyorum izmir de yaşıyorum ama ben buralı değilim.Izmirden mahkemeye dilekçe ile başvuru yapabilir miyim ? Bide avukat tutsam ücret ne kadar olur? Şimdiden teşekkürler.

 48. Abdurrahman dedi ki:

  Merhaba İbrahim bey, ismimin çevrem tarafından sürekli “apo” diye kısaltılması yüzünden sıkıntı yaşamaktayım. Bu isim değişikliği için geçerli bir sebep midir? teşekkürler

 49. Gökçe doğan dedi ki:

  Merhablar,
  Yaklaşık 10 gün önce mahkeme kararı ile ….. olan ismim Gökçe olarak değiştirildi. Hakim çıkarken bana “10 gün sonra tekrar gel asıl kararı al” dedi. Şöyle bir sorun var ki ben İzmir’de mahkemeye başvurmuştum ama Kayseri’de üniversite okumaktayım. Bu işlemler tam da sınav haftasına denk geldi. Sorum şöyle olacak: ” 6-7 gün geç gitsem mahkemenin kalem bölümünden kararı almaya acaba bir sorun çıkar mı ? “Lütfen çok acil bir cevaba ihtiyacım var. Teşekkürler.

 50. Yağmur dedi ki:

  Merhaba ben isim ekletme davası açacağım ve 2 tanık yazmam gerekiyormuş. Bu tanıklardan biri annem diğeri ise soyadımın farklı olduğu uzaktan bir akrabam olacak. bu kişiyle sosyal yaşamımız falan hep ortak onu tanık göstermem etkili olur mu?

 51. Dilan dedi ki:

  Merhaba adım dilan kürt ismi olduğu için değiştirmek istiyorum ben kürt değilim ve bu ismin anlamı halay demek ayrıca çok fazla alay konusu oluyor dilo şeklinde kısaltıyorlar bu konuda yeni yasal düzenlemeler sonucu dava açmaksızın mahkemeye giderek değiştiremez miyim? Eğer dava şart ise ücret ne kadar olur? Bilgi verirseniz çok memnun olurum

 52. şirin dedi ki:

  merhaba iki tane ismim var 1. kaldırmak istiyorum. nedenlerim herkesin beni 2. ismimle tanıyor olması ve 1. ismimle çocuklukta yapılan alay ve dalga geçmeler yüzünden kalma psikolojik nedenler.
  bu sebeplerle torba yasa kapsamında isim değişikliği yapabilir miyim? yoksa dava mı açmam gerekiyor

 53. ilker dedi ki:

  halıl bey iyi gunler. 2010 tarıhınde esım K…. olan ısmını Mıne olarak degıstırerek Turk vatandaslıgına gecmıstır. bu durum ılk baslarda sorun teskıl etmesede son 1-2 yıldır evrak ıslemlerımızın fazla olmasından dolayı sorun yasamaktayız. ornegın esım bazen form ve dılekcelerere eskı ısmını yazmakta ve bu durum kımı zaman ıslemlerımızın gecıkmesıne neden olmaktadır. Zaten yakın cevremızde de herkes esımın eskı ısmını bılmıkte ve kullanmaktadır. esım turk vatandaslıgına gecmeden oncekı 4.5 yıllık surede tum yakın cevremız bu ısmı kullanmıstır. Esım sonradan Turk vatandası oldugundan ve ısım degısıklıgını vatandaslık burosunda kendısıne soruldugunda bunun zorunlu oldugunu zannettık, zorunlu olmadıgını ogrendıgımızde de ıs ısten gecmıstı. Bu nedenle esımın ısmını eskı ısmı olan K…. “ye nufus mudurlugunde degıstırmemız mumkun mudur. eger mumkun degıl ıse bu sundugumuz gerekce ısım degısıklıgı ıcın yeterlı olacakmıdır. Ilgınız ıcın tesekkurler , calısmalarınızda basarılar dılerım.

 54. Efe dedi ki:

  Merhaba,ben ismimi değiştiricem ancak eğer isim değişikliği davasını şuan açarsam muhtemelen şubat-mart gibi değişmiş olur ama ben ygs ve lys sınavına giricem ve ygs sınavı 13 martta,kimliğim değişmiş olursa ve yeni ismim yazılı olursa,sınava giriş belgemde muhtemelen eski ismim yazılı olur çünkü ismimin değişmesi sınav zamanına denk gelmiş olur,ama sınava giriş belgesini önceden alıyoruz,belgedeki isimle kimlikteki isim doğal olarak çakışıcaktır,sınava giriş okulunda görevli polisin sınava almama durumu olabilir mi,gerçekten çok endişe ediyorum ,stres içindeyim,sizce sonra ı değiştirmem daha sağlıklı olur,ama şuan değiştirmek istiyorum,merakla yanıtınızı bekliyorum

 55. Rohat dedi ki:

  Merhabalar Halil Ibrahim Bey resmiyette yani nüfus kağıdında ismim Cihat aile içi arkadaş çevresi çalıştigim yerlerde ise Rohat olarak anılırım ve Işidin yaptığı katliamlara Cihat ismini lanse etmesinden dolayi rahatsızlıklar duymaya başladim bu ismimi değiştirmek istiyorum böyle bir durum söz konusu mudur? Ne yapmam gerekir? Lütfen bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler İş hayatınızda başarılar dilerim..

 56. Efe dedi ki:

  Cevabınız için teşekkür ederim ama sınavlara girerken tc kimlik numarasının tüm bilgilerin aynı olması olayı açıklamaz mı,ösym nin binasına da gidip durumu izah edebilirim,hemen değiştirmek istediğim için acele davranmak istiyorum yoksa ekime sarkıcak

  • Efe Bey;
   Malumunuz yaşadığımız ülkede bazı kolluk görevlileri ilginç hususları sorun haline getirebiliyorlar. Yarım akıllı bir emniyet görevlisinin sınava girmenize mani olmasını istemeyiz. O nedenle sınavdan sonra değiştirmenizi tavsiye ederim.

 57. Gülşah dedi ki:

  Merhaba Ibrahim Bey, ikinci ismi sildirme işlemi için bu ismi kullanmama yazım zorluğu gibi nedenler mahkemenin kabul etmesi için yeterli midir? Avukat tutmak gerekli midir ?

  • Merhabalar;
   İsim sildirme işlemi ile ilgili gerekçeler hususunda Yargıtay’ın onay verdiği sebepler için biz yardımcı olabiliriz. Ayrıntılı bilgi için 0212 343 24 95 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 58. Bilgehan dedi ki:

  Merhabalar Halil Bey, 17 yaşındayım Bursa’da yaşıyorum adım Bilgehan sosyal çevremde Bilge olarak hitap ediliyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor sonuç olarak Bilge bir bayan ismi. Ailem de bu konuda bana destek oluyorlar. Bu sene üniversite sınava gireceğim ve üniversiteye başlamadan önce kimlikte yazan ismimin yanına bir başka isim daha ekletmek istiyorum. Nasıl bir süreç izlemeliyim? Teşekkürler.

 59. Bayram dedi ki:

  Avukat bey iyi çalışmalar, İsim ekletmek için dava açmak istiyorum, davalı olarak hangi nüfüs müdürlüğünü (kayıtlı olduğum mu, kimliğin verildiği nüfus müdürlüğü mü?) göstermeliyim. Ayrıca yargılama masrafları dava sonunda üzerimde mi kalacak. Teşekkürler

 60. zuhal dedi ki:

  merhaba AV.HALİL İBRAHİM bey. Benim sorum 2 aylık bir kızım var ve isminin yanına bir isim daha ekletmek istiyorum. Ben bunu en başından beri istiyordum fakat babası istemeyip tek isim yazdırdı. Mahkemede dilekçe yazarken eşimin de yanımda olması gerekiyor mu , dava dilekçesinden sonra bu işlem kabul görülürse mi mahkemede duruşma görülüyor , iki şahit zorunluluğumuz bulunmakta mı ve en son olarak avukat tuttuğumuz taktirde işlem kesin olarak gerçekleşir mi cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Merhabalar;
   Halihazırda evliliğiniz devam ediyor ise eşinizin de dava açarken yanınızda bulunması kanuni zorunluluktur. Ancak bir avukat tutarsanız ne isizn ne de eşinizin davalara katılmasının gereği olmaz.

 61. Savaş dedi ki:

  İyi günler

  Hocam ben ismimi değiştirmek istiyorum bana maliyeti ne olur.

 62. Muhammed dedi ki:

  Merhaba,
  Efendim benim adım Muhammed 24 yaşındayım ama ben ismimi değiştirmek iştiyorum. Çünkü benim göbek adım Mert ve beni yakından tanıyan herkes Mert diye, Muhammed olarak tanıyanlar ise mami diye hitap ediyor. Ben resmi olarak ta Mert olmak istiyorum. Kaldı ki kimlikteki ismime manevi bir addiyet de hissetmiyorum. Sizce mahkemeye başvursam olumlu sonuç alabilir miyim.

 63. semra tas dedi ki:

  Merhaba,
  Yeni dogan yegenimin kimlikte isminin son harfi yanlis yazildi, degistirmek için yapilmasi gerekenler ve maliyeti konusunda aydinlatmanizi rica eder, iyi calismalar dilerim.

 64. semra tas dedi ki:

  Ikamet yeri Istanbul Ataşehir

 65. Üsame dedi ki:

  Merhaba Halil Bey, Benim ismim Üsame Antalyada yaşıyorum. İsmimle üso üsam hüso, binladin gibi alay edilmesi ve uluslararası düzeyde bir terörist ismi olduğu için ismimi değiştirmek istiyorum. Avukat tutacak gücüm yok. İsmimi en kısa sürede değiştirmek istiyorum. Mahkeme tek şart mı ? Mahkeme masraflarının 200 tl olduğu duydum bu kadar tutar mı karşılamakta güçlük çekerim. Veya Bağlı bulunduğum Nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek değiştirebilir miyim ? değiştirebilrsem ne kadarlık bi zaman alır ? Teşekkür ederiml.

 66. Urhan dedi ki:

  Ismimin bir harfini nufus mudurlugu yanlis yazmis dilekceyi nereye acmaliyim

 67. Recai dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey. Ben kızıma isim ekletmek istiyorum fakat mahkeme sadece bu istek üzerine kabul etmeyip redderse bir daha dava açma şansımız var mi ve bir avukat tutulduğu taktirde dilekçe konusunda avukat yanımızda bulunabilir mi yani ne yazacağımiz hakkında bilgi verebilir mi acaba

 68. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar ismim Ahmet Tayyip. Siyasi bir isim olduğu için ve çevremde sadece Ahmet olarak bilindiğimden bu ismi silmek istiyorum.Sadece Ahmet’i kullanacağım.Öncelikle bu sebepler isim değiştirmek için yeterli mi? Yeterliyse ilk olarak nereye başvurmalıyım ? Giresun/Merkez bulunduğum bölge.Teşekkürler.

 69. sahra dedi ki:

  merhabalar,
  ben ismimi değiştirmek için dilekçe verdim henüz belli olmadı duruşma günüm belli olma süreci nedir ve ayrıca bi sebepten dolayı duruşmaya giremezsem iptalmi olur ertelenirmi? teşekkürler..

 70. Xx dedi ki:

  Merabalar Halil İbrahim Bey. Ben temmuzda ismimin değiştirilmesi adına dava açtım. 20.01.2016 tarihinde ön incelemem var nasıl bir yol izlemeliyim. Yardımcı olur musunuz teşekkürler..

 71. Macide dedi ki:

  Merhaba Avukat Bey.Bende isim ekletmek isteyenlerdenim.şuan ogrenciyim ve yaşadigim yerde cok tanidigim yok dava acmam dahilinde şahit isteniyor mu ve avukat tutarsam masraflar ortalama ne kadar olur.eger tutmazsam degisiklik sureci ortalama kac ay surer?şimdiden tesekkurler.

 72. Cengiz Muhcu dedi ki:

  Merhaba Halil Ibrahim Bey,

  ben türk vatandasligindan cikis izni alarak alman vatandasligina gectim.
  Türk kimligi yerine mavi kart cikarttim. Benim asil soyismim Muhçu olarak yaziliyor ve Mavi Kart’ta da böyle yaziyor.
  Ama alman alfabesinde ç harfi olmadigi icin onu c’ye cevirip Muhcu yaptilar. Simdi pasaportum ve alman kimligmde Muhcu Mavi Kartimda Muhçu yaziyor.
  Türkiyede evlilik yaptim ve alman vatandasi oldugum icin oranin evraklariyla nikah basvurusu yapmak zorunda kaldim. Bunun neticesinde esimin soyismide Muhcu oldu.
  Türk ve alman evraklarinda uyusmazlik oldugu icin biraz rahatsiz oluyorum
  Bu nedenlerden dolayi ve hem Almanyada hemde türkiyedeki kayitlarda ayni olmasi icin soyismimde ç’yi c ile degistirmek istiyorum.

  Bunun icin ne yapmaliyim nasil bi sürec izlemeliyim?
  Alman makamlari resmi olarak soyismimi degistirdi. Buradan evraklari göstererek türk kütügünde (Nufus müdürlugnde veya almanyadaki türk konsoloslugunda) mahkeme karari olmadan bu harf degisikligini yapabilirmiyim?

  Yardimlariniz icin simdiden cok tesekkur ederim.

  Saygilarimla

 73. Cihan dedi ki:

  Merhabalar Halil bey, bende 2. ismi ekletmek istiyorum ancak avukat tutacak gücüm yok, avukata gerek yok diye duydum ve 3 ay kadar sürüyormuş doğru mu.. Rica etsem bana bir isim ekletme dilekçe örneği yollar mısınız ? Teşekkürler şimdiden.

 74. Sevil dedi ki:

  Ben evlendim ve eşimin soy isimini aldım. Nüfus dairesine kimliğimi değiştirmek icin gittimde, ailemin baskısı altında kaldığım icin, orda dilcekce yazip kendi kizlik soy isimide aldim. Su an yani iki Soyisim taşıyorum. Ama ben hic mutlu degilim çünkü baski altinda kaldigim için değiştirdim ve ben mutlu değilim ve bi neden daha var soyismim uzun diye iş hayatimda herkes bana kizlik soyimimle sesleniyor, bu beni cok rahatsiz ediyor sanki hic evli degilmisim gibi hissediyorum kendimi.
  Ben sadece eşimin soy ismini tasimak istiyorum. Benim sorum size ikinci kez mahkemeye gitmeden, sadece dilekceyle soyismi değiştire bilirmiyim? Ve öyle olmasa ne yapmam gerekiyor? Ve dava acmak sorunda kalirsam neden olarak ne yazmam gerekiyor? Ve ben almanyada yaşadığım icin eşime vekalet gönderip o davayi acabilirmi?
  Bana bilgi verirsiniz çok mutlu olurum.

 75. Bengisu dedi ki:

  Merhaba 21 yasindayim kimlikte iki ismim var ancak ilk yazan isim sadece babaannemin ismi oldugu icin yazilmis ve hic kullanilmiyor. Sevmedigim ve kullanmadigim icin sildirmek istiyorum. Dava acmam gerekir mi? Yoksa nufus mudurlugune gidip sildirmek istedigimi soylemem yeterli mi? Nasil bir yol izlemem gerekiyor?

 76. Turan Can dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey,

  15 yıldır ABD’de yaşıyorum ve yakında göçmenlik (Green Card) başvurusu yapacağım. Bu başvuru sırasında ismimi değiştirme imkanı olduğunu öğrendim. Hep yanlış telaffuz edildiği için orta adım olan Can adını John olarak değiştirmeyi planlıyorum. İlk adım ve soyadım değişmeyecek.

  Yurtdışında yapacağım isim değişikliğin Türkiye’deki nüfus kaydına da geçmesi için dava açabilir miyim? Başarı şansı nedir?

 77. Emircan dedi ki:

  Merhaba Avukay bey,

  Benim ismim Emircan, 26 yaşındayım ve okul arkadaşlarım hariç çevremdeki tüm yakınlarım beni Emir olarak tanımaktalar. Yani çevremin bir kısmı beni Emir, bir kısmı Emircan olarak tanıyorlar. Ben kimlikteki ismimi Emir Can şeklinde iki isim olarak değiştirmek istiyorum. Bunun için dava mı açmam yoksa nüfus müdürlüğüne mi başvurmam gerekiyor? Teşekkür ederim.

 78. Mehdi TENŞİ dedi ki:

  Merhaba Halil Bey, ismimin telaffuzunun zorluğu nedeniyle sıkıntı yaşamaktayım. Özellikle iş başvurularında ve telefon görüşmelerinde çok büyük sorun olmakta. Bu nedenle dava açarsam mahkemenin değişiklik talebini reddetme durumu olur mu acaba? Iyi günler dilerim.

 79. Kerim dedi ki:

  Merhaba,

  Ismim abdulkerim olarak geçmekte ve bana ailemin bir kismi abduş diye seslenmekte ve bu ergenligimi cok buyuk olcude etkilemekteydi. Ancak yeni cevremde kerim olarak kendimi tanittim bundan kurtulmak istiyorum abdulkerim olan ismimi kerim olarak degistirmek istiyorum. Sirkette herkes beni kerim olarak biliyor, örneğin gelen kargonun yanlis geldi diye geri gittigini hatırlıyorum. Şimdiden yardimlariniz icin tesekkur ederim.

 80. Kamuran dedi ki:

  Merhaba Halil Bey ben isim ekletmek istiyorum. Bunun için mahkeme şart mı acaba? Yeni bir yasa çıktı mı bilemiyorum. Konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz lütfen. Bursa -osmangazi de ikamet ediyorum.

 81. rasit vural dedi ki:

  merhaba ben almanyada yasiyorum ben ismimi degistirmek istiyorum burdan vekalet yoluyla oluyormu ve ismimi degistirebiliyormuyum masraflari ne kadarai bulur tskler basarilar

 82. AYETULLAH dedi ki:

  HOCAM GÜNCEL İSİM DEĞİŞTİRME HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ.

 83. ilker dedi ki:

  Merhabalar Halil bey ,
  Öncelikle ilgi ve alakanıza hayran kaldığımı söylemeliyim bunun için kalpten teşekkür ederim . İsmim İlker ve ismimi seviyorum fakat dini inancımdan dolayı extra bir isim daha ekletmek istiyorum . Zaten kimliğimde din hanemde de inancım olan din yazmaktadır. Dava açmam durumunda Hakim kolaylık sağlarmı ? Bazı yerlerde edindiğim bilgide 2 şahit istedikleri gibi şeyler yazmaktadır. Biraz bilgi edinmem gerekmektedir.

 84. Şerife dedi ki:

  Ismim şerife Ben adimi değiştirmek istiyorum genelde bana şerif şerefe şeri şukufe ve sevmedigim birinin ismi oldugu için rahatsız oluyorum sizce bu nedenlerden dolayi ad degisimim kabul olur mu olursa ne kadar ucret gerekli bilgilendirirseniz sevinirim

 85. Zekiye Acar dedi ki:

  Merhaba Halil bey. Benim Adım Zekiye ve ismimden nefret ediyorum! Arkadaşlarım da farklı bir isim ile hitap ediyorlar. İsmimi Süreyya olarak değiştirmek istiyorum. Batman’da yaşıyorum. Sizce ne kadar sürede değiştirebilirim ve ne kadar tutar ? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Iyi akşamlar

 86. dudu dedi ki:

  Mrb ibrahim bey isim değişikliği için nüfus müdürlüğüne tek bir dilekçe vererek halledilebileceği ile ilgili yasa yürürlüğe girdi mi acaba? eğer öyleyse basit harf hataları mı yoksa isim değişikliği de yapılabilir mi? Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

 87. Akman dedi ki:

  Merhabalar,

  Yurt disinda yasiyorum , Isim ve Soyismi degisikligi uygulamasina gitme arzum var. Türkiyede Siz veya baska bir Avukati vekaletlendirip , dava acabilirmiyim ? dava süresince türkiyede bulunmam gereklimi ? türkiyeye ugramam gereklimi ?
  Dava süresi nekadar sürer , ve mana maliyeti kac para tutar ?

  tesekkürler.

 88. Gökçe dedi ki:

  Merhaba. Benim adım Gökçenur ve 20 yaşındayım. Adındaki Nur ekini sildirmek istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor şahit olması gerekli mi ? Ayrıca ailem Arkadaşlarım herkes bana gökçe ismimle hitap ediyor bu gerekçem geçerli midir? Bir de üniversitede ve ileride iş hayatımda bir sorun yaratır mı bu değişiklik ? Yardımcı olursanız çok sevinirim .

 89. Ozan Sığak dedi ki:

  Merhabalar, uzun süredir özellikle ilerki kariyerim adına -ki ben de avukat olmak için sınava girdim- daha anlaşılır bir soyadı kullanmak istiyorum. Soyadımın anlamı yok ve okunuşu kesinlikle çok ama çok zor, resmen tek tek harflerini söyleyerek ifade etmek zorunda kalıyoruz. Bu durumda sanıyorum ki soyadı değiştirmek benim için çok zor olmayacak. Fakat ben soyadımı Özgür yapmak istiyorsan adımı da Özgün yapmak istiyorum ama adımı değiştirmek için ise tek bahanem anlamını beğenmemem. Çünkü Türk gelenek ve göreneklerine ait olması ve benim bir Kürt olmamla birlikte ırkçılığa kesinlikle karşı olmam gibi nedenler gösterebilirim.

  Haklı sebeplerimin olduğu aşikar olduğundan avukat tutmadan bu işi halletmek riskli midir ve kaç lira tutar yaklaşık olarak? Bu konularda yardımınıza ihtiyacım var, destek olursanız çok mutlu olurum. Henüz 18 yaşındayım bu arada. Bu yıl içinde halletmem gerekmektedir.

 90. zeynep dedi ki:

  benım kımlıkte ısmım kezban ama ben zeynep olarak tanınıp bılınıyorm fakat bu durum hep üniverstede stajyer olarak çaliştığim yerde karişikliga sebep oluyor. değiştirmek istıyorum nasıl bir yol izleyecegimi de bilmiyorum yardımcı olumusunuz.şimdiden teşekkür ederim.

 91. Cansu dedi ki:

  İyi günler. Ben ismimi değiştirmek istiyorum. Fakat ismim komik ya da gülünç değil. Sadece bana babamı hatırlatıyor. İş yerinde bazı arkadaşlar cansu diye biliyor ben Cansu istiyorum. 2 tane şahit var. Mahkeme bunu araştırır mı yoksa şahitler yeterli midir birde jandarma ya ben dilekçe verdiğim an beni jandarmaya soracaklarmış ayrıca yetimhane de büyüdüğümden bir ailem de yok. Yani sadece 2 şahit var elimde. Aileme ulaşırlar mı. İşin bir de temyiz kısmı var. Ama o nedemek bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 92. Mehmet dedi ki:

  Halil ibrahim bey ben sadece soyadımı düzeltmek istiyorum şimdi mehmet avci bunu eski soyadımı mehmet avcı tekrar almak istiyorum eski pasaport öğrenci kimligimde ehliyette avcı olarak yazılı ama kimliğinde avci yazılı nasıl düzeltilir ama nüfus müdürlüğü ne gittim söyledim mahkeme açmanız lazım dediler

 93. Funda dedi ki:

  Merhabalar ben iki ismimden Zübeyde olanı kullanmıyorum. Bu isimle cagrildigimda da çok sinirleniyorum.Bu isim babaannemin de ismi ve bana da kendi ismini koymuş ama ben gerek babaannemi sevmediğimden gerekse onun isminin benim üzerimde oluşturduğu baskıdan kurtulmak için bu ismi sildirmek istiyorum. Fakat mahkemeye bu gerekçeyi sunsam kabul edilmeyecegini düşünüyorum. Nasıl bir gerekçe sunmaliyim.

 94. Ahmet dedi ki:

  Hocam benim sosyal hayattaki taninan isimle kimlikteki farklı oldugu icin isim ekletme davası acacagim fakat bu avukatlarla en yakın kac ay surer ve ucreti hakkinda bilgilendirirmisiniz?

 95. Sena dedi ki:

  Merhaba. Adım yurdanur sena. Yurdanur ismimi sildirmek istiyorum hem babaannemin adı ve o ben doğmadan vefat etmiş birisi söyleyince aklıma geliyor üzülüyorum hem de kızlık soyadımı evlenince kullanmak istiyorum ama öğretmen oldugum için evraklarda 2 isim ve 2 soy isimin zor olacağını düşünüyorum ve bana etrafımın çoğu sena diyor yurdanuru çok az kesim kullanıyor bu nedenlerle isim sildirebilirmiyim

 96. seda yılmaz dedi ki:

  Merabalar öncelikle henüz üniversiteden mezun olmadım mezuniyet belgem elimde değil mezuniyetim bu yıl olacak inşallah fakat öğretmenlik için formasyon belgem elimde bulunmaktadır.Ben toplum içerisinde kimlikte bulunan adımdan başka bir ad kullanmaktayım adımı da o yüzden değiştirmek istiyorum.Mezuniyetten önce böyle bir işlem başlatmış olmam da ve formasyon belgemde önceki adımın diplomamda yeni adımn yazması resmi işlemlerde bana zorluk veya herhangi bir sorun çıkarır mı ? Kpss’ye gireceğim bu yıl orada herhangi bir problem çıkmasından dolayı endişe duyduğum için bu işleme girişemiyorum.Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhabalar;
   TC kimlik numaranız değişmediği için herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ayrıca yanınızda ıslak imzalı mahkeme kararı da olacaktır. Bu nedenle değiştirmenizde bir sakınca olmadığı kanaatindeyim.

 97. Hayriye dedi ki:

  ismimi sadece bir dilekçe ile degistirebilir miyim acaba

 98. Mahsun dedi ki:

  Merhaba, benim ismim Mahsun ve insanlar ismimle dalga geçiyor. “Masum diyorlar, ya da çok masumsun gibi şeyler yapıyorlar” kısacası ismimden nefret ediyorum, ve değiştirmek istiyorum. Mümkün mü? ve avukat tutarak yapmak istiyorum fiyat giderler falan toplam ne kadar ücret gerekiyor ve kaç ay sürer?

 99. esra dedi ki:

  merhaba ibrahim bey.benim sorum şu.soyadı değişikliği için dava açtım.davamız bugün görüldü ve temyize gidecek.benim bu aşamada mı gazateye ilan vermem gerekir yoksa bu temyiz işlemi tahminen şubat ayı gibi olacakmış o zaman mı ilan vermem gerekir.bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler şimdiden

 100. Muhammed dedi ki:

  Merhabalar sayın avukat bey. Size sormak istediğim, çok merak ettiğim bir husus var. Ben de göbek ismimi sildirmek istiyorum ama diyorlar ki “bunu sadece daha küçük yaşlarda yapabilirsin ilerleyen yaşlarda çok zordur.” bu kanı doğru mudur acaba? Bu arada yaşım 27, ikamet adresim üsküdar. Teşekkürler.

 101. Rüya dedi ki:

  16 yaşındayım ve ismimi değiştirmek istiyorum.Değişiklikten sonra ki süreçte okulda kayıtlı ismimi belge yardımı ile değiştirebiliyor muyum ? Ve Üniversite geçis sınavında eski ismim görünme olasılığı var mı ? Yahut Hastane gibi kurumlarda bu sorun yaşanır mı öğrenmek istiyorum.

 102. Ali dedi ki:

  Mrb Halil İbrahim bey benim Çocuğum daha 15 günlük ismini Miraç koyduk ve babamın ismini koyamadığım için gücenmeler oldu halada oluyo nasıl değiştirebilirim bu ismi yardım ederseniz çok sevinirim

 103. Ali İsmail Ekinci dedi ki:

  Merhabalar…Benim sorum isim ekleme konusuyla ilgili…
  Eşimin ismi kimlikte “Kudret” olarak kayıtlı ama günlük hayatta “Ayşegül” ismini kullanıyor ve herkes de ona Ayşegül diye hitap ediyor.Şimdi bu durumda biz dava açmadan kimlikteki “Kudret” ismine “Ayeşegül” ekleyip “Ayşegül Kudret” olarak değiştirmek istersek bu mümkün müdür? Çünkü isim değişikliği veya isim eklemede dava açmadan değiştirlmeye imkan veren bir kanun çıkacağı söylenmişti 1-2 yıl önce.

 104. Başak dedi ki:

  Merhaba. Ben ismimi değiştirdim ve mahkemeye 223,40 TL harç yatırdım. Bana dava sonlandırmak sonra paranın yarısını alabileceğimi bu yüzden dilekçe yazmam gerektiğini söyledi memur. Böyle bir imkan var mı? Varsa dilekçede ne yazmalıyım? Şimdiden teşekkürler

 105. Başak dedi ki:

  Merhaba. Ben ismimi değiştirdim ve mahkemeye 223,40 TL harç yatırdım. Bana dava sonlandıktan sonra paranın yarısını alabileceğimi bu yüzden dilekçe yazmam gerektiğini söyledi memur. Böyle bir imkan var mı? Varsa dilekçede ne yazmalıyım? Şimdiden teşekkürler

 106. Talha dedi ki:

  Merhaba avukat bey ismim Talha olmasına rağmen kimlikte Telha diye yazılmış düzeltilmesi için ne yapmam gerekiyor?

 107. müslüm dedi ki:

  Merhabalar;
  ben ismimi 2 nedenle değiştirmek istiyorum ilki müslüman değilim ve ismin müslümanlığı çağrıştırıyor ve bundan rahatsızlık duyuyorum.ikincisi avrupada eğitim hayatıma devam etmek istediğimden orda da daha büyük sorunlar yaşamamak adına değiştirmek istiyorum. bu gerekçeler yeterli mi acaba. bi de iki isim alma şansım var mı? teşekkürler şimdiden

 108. Merve dedi ki:

  Ben adımdan nefret ediyorum çevremde o kadar çok var ki takma ad kullanmak zorunda kalıyorum ve bu beni hiç Mutlu etmiyor bu bir değiştirme sebebi olur mu ve ne kadar maal olur bana

 109. Ceylan dedi ki:

  Ben ismimi degistirmek istiyorum bütün gerekli nedenleri veya bilmem gerekenleri sayfanızda okudum.
  Ücreti nekadar merak ediyorum bilgilendirirseniz sevinirim.

 110. Sibel dedi ki:

  Merhaba.36 günlük bebeğim var.eşim isim sarp poyraz olacakken sadece poyraz yazdırmış.ben sarp adının da eklenmesini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyız.nufus müdürlüklerinden eklenebiliyor diye okudum bir yerde doğru mu. Dava açmamız gerekliyse ne kadar masraf çıkar yardımcı olursanız çok sevinirim

 111. muhammet dedi ki:

  merabalar ibrahim bey. ben soyismimden çok rahatsızım telafuz edilmesi çok zor oluyor ve nereye gidersem gideyim bununla ilgili sıkıntı yasıyorum.soy ismi değiştrirken aynı zamanda bir isim daha almak istemekteyim.çünkü bu isme layık olamadıgımı düşünüyorum.ve kendimi baskı altında hissediyorum.soy isim değiştirmek için başvuru yaptıgım zaman olumlu sonuçalnırsa eğer aynı zamanda 2.bir isimde alabilirmiyim.

 112. Emrah kaya dedi ki:

  İsmim yunus emre lakin resmiyet emrah diye yazılı değiştirmek istiyorum…

 113. kadir dedi ki:

  Merhaba avukat bey, benim sorum şöyle; babam ile öz annem ben daha 1 yaşlarında iken ayrılmışlar babam tekrar evlenmiş üvey annem ile de boşanmak istemiş fakat üvey annem benim velayetimi almak şartı ile boşanmış babamdan.Kimliğimde bu yüzden üvey annemin ismi yer almaktadır.Ben öz annemi buldum imdi öz annemin ismini kimliğe nasıl yazdırabilirim ve masraflar ne kadar tutar acaba ?Neler yapmam gerekir avukat tutmam şartmı ? cevap verirseniz sevinirim teşekkür ederim.

 114. Rüzgar dedi ki:

  Kızımın nüfusa kayıtlı iki ismi var Nejla Yağmur eşimle beraber Nejla ismini sildirmek istiyoruz ne yapmamız gerekiyor. Kızım 12 yaşında mahkemeyle olursa mahkeme kaç ay sürer.

 115. Ayan dedi ki:

  merhaba. benım kızmın ıkı ısmı var onun bırnı sıldırmek ıstıyom. ne yapmam lazım?

 116. aliye krm dedi ki:

  merhaba ismim aliye , isim değiştirmek istiyorum . yengemle amcamın cocugu olmamasından dolayı aılem yengemın adını vermısler bana . fakat ilerleyen yıllarda akrabalarım sureklı bana senın ısmının alıye olma sebebı, yengenın sana mıras burakması ıcın bu adı aılen verdı dıye sureklı boyle duyumlara maruz kalıyorum . mal veya baska bısı bana burakılsın dıye bu ısım verılmedı bana . ben ismımden nefret eder oldum . kımsenın malında mulkunde degılım tek ıstegım bu ısmı ıstemıyorum sevmıyorum . dava acsam ismim değişirmi ve ücreti nedir nasıl bır yol ızlemem gerekır?

 117. Saray dedi ki:

  Merhabalar. Herkes beni Sara olarak biliyor ama resmi kayıtlarda Saray diye geçiyor.Yalnızca bir harfi sildirmek istiyorum ne yapmalıyım.

 118. Uzman dedi ki:

  Merhabalar .esim ben istemedigim halde ogluma babasinin ismini verdi. Bende yanina baska bi isim ekletmek istiyorum.davayi nasil acmam gerekli. Actigin davadan olumlu sonuc almam mumkun mu

 119. ..... dedi ki:

  merhaba benim adıımın baş harfi yanlış yazılmış nüfus memurunun hatası. adımı duzeltmek istiyorum ama maddi durumumuz yok . kolay yoldan nasil degistirebilirim.Ayrica elazığlıyım.

 120. İbrahim dedi ki:

  İbrahim Bey iyi günler.İsim davası hakkında bilgi edinmem gereken bir yer var.Benim adımda İbrahim.Ancak çevremdeki insanlar ismimi şeklinde itham ediyor.Bu durumdan hoşlanmıyorum ve dava açma kararı vercem,bu durum mahkeme tarafından isim değişikliği için gerekli sebeb olarak kabul görür mü?

 121. Şaban dedi ki:

  Merhaba isim değiştirmek istiyorum ama ne yapmam gerekiyor bilmiyorum herkes dalga geçiyor

 122. Onur Bahattin ALKAN dedi ki:

  Hocam ismim Onur Bahattin ALKAN ben Bahattin ismini istemiyorum yani sevmiyorum bu gerekli bir gerekçe olurmu kaldırabilir miyim

 123. İsmail Yeşilbağ dedi ki:

  Merhaba benim çocuğumun ismi janberk.bunu canberk yaptırmak istiyorum.mümkünmü.mümkünse ne yapmam gerrekir.ortalama ne kadar ücret çıkar.teşekkürler…

  • Merhabalar;
   Hangi il ve ilçede ikamet ediyorsunuz?

   • kadir dedi ki:

    iyi günler ibrahim bey ben konya ilinde ikamet ediyorum. benim adım kadir dede ve bu dede ismi sürekli alay konusu olmaktadır.bu dede isimini kaldırmak istiyorum kaldırmak için yeterli bir sebepmidir? acaba ve dava süreci nekadar sürer ? ücreti nekadar olur bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim

 124. Özge dedi ki:

  Merhaba avukat bey şu an oğlum 7 yaşında biz oğluma iki isim koyduk ama kullanmadığımız ikinci ismi dinen caiz değilmiş birde isim uzun olunca okul hayatında da zorlanacağını düşünüyoruz bu yüzden ikinci ismi sildirmek istiyoruz eşimin de rızası var ancak yeni kimlikler cikarticaz bu işlemi ondan sonrami yaptirmaliyiz bir de ücret nedir tüm.masraflar dahil

 125. Alya dedi ki:

  Benim adım bir erkek ismi ve ben kadınım bundan cok rahatsizlik duyuyorum degistirmek icin avukatla beraber ne kadar odemem lazim , tesekkurler

 126. Hazan dedi ki:

  Merhaba ben 18 yaşındayım ve haklj sebepler ile ismime bir isim daha ekletmek istiyorum. Birkaç sorum var :
  1. Lise diplomamdaki ismim de değişiyor mu ? Değişmiyorsa kullanmam gerektiğinde ne yapacağım ?
  2. Ygs/Lys gibi sınavlarda sınava ilk ismimle girdiysem ve sonuçtan önce ismim değiştiyse sınav sonucumda sistem yeni ismimi güncellemiş olarak mı açıklıyor ?
  3. Ygsye eski ismimle girip lysde ismimi değiştirdiysem lysye yeni ismimle giriyorum değil mi ?
  4. Ygs ve Lys ye eski ismimle girip sınav sonucumu da eski ismimle aldıktan sonra ismimi değiştirirsem sistemde sonradan değişiklik oluyor mu ?

 127. Hazan dedi ki:

  İsmim değiştikten sonra kimliğim , ehliyetim vs bana mahkeme tarafından mı veriliyor yoksa ismimin değiştiğini belirtip nüfus müdürlüğü, emniyet vs yerlerden ben mi alıyorum ?

 128. Eda dedi ki:

  Merhaba benim ismin kimlikte farklj fakat etrafimdaki insanlar tarafindan Eda olarak biliniyorum kimlik ismim komik ve bazen alaya alinicak sekilde sevmiyorum degistirmek istiyorum fakat gazete ilani olayini anlamadim ve pek hos bulmadim yardimci olurmusunuz

 129. irem dedi ki:

  merhaba ben Aydın da yaşıyorum. kimlikte adım İrem ancak çevremde olsun ailede olsun okulda olsun dolunay ada olarak tanınıyorum okulda ve resmi işlemlerde büyük karışıklık çıkıyor isim değişikliği yapmak istiyorum ücreti ve süresi hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim

 130. Keziban dedi ki:

  Merhaba, ben ismimi beğenmiyorum. Babam koymuş büyüklerimizin ismi diye, ama benim hem iş hayatımda hemde arkadaşlarım arasında bazen dalga geçiyorlar. “kezban gibi olmuşsun, kezbana bak” vs vs. Buda sinirlerimi bozuyor. Benim isim değiştirmem için ne yapmam gerekir ve ücreti nedir? İstanbul, şişlide yaşıyorum cevap verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

 131. Rümeysa dedi ki:

  Merhaba ben normalde İstanbul da yaşıyorum fakat üniversite okumak için farklı bir ile geldim bu bulunduğum ilde isim değişmek için dava açabilir miyim yoksa normal ikamet ettiğim yerde mi dava açabilirim?

 132. kezban dedi ki:

  benim adım kezban gülünç bi isim herkez adımla dalga geçiyor sizce mümkün mü yasım 17 ve bunun için avukat tutmaaya gerek varmı

 133. Mehmet Celep dedi ki:

  Sn. Halil İbrahim Bey;

  Mehmet olan adımın yanına aile ve sosyal çevremde tanındığım adım olan Mustafa adını ekletmek ve telaffuzda zorluk çektiğim Celep soyadımı Çelebi olarak değiştirmek istemekteyim. Bu işlem için ne yapmam gerekmektedir.

 134. Ahmet açici dedi ki:

  Merhaba i rahim bey 3 yaşında bir oğlum var annesi ismini tolga koydu bu isim çevremizde pek kabul görmedi herkes salih diye hitap ediyor ben de dahil oğlumun ismini degistirmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor yardimci olursaniz sevinir im şimdiden teşekkürler saygilarimla

 135. Nehir dedi ki:

  Merhaba Halil Bey, benim ismim “Nehire” ancak ailem dahil herkes “Nehir” diye hitap ediyor. İsmimin “Nehir” olarak değiştirilmesi için nüfus müdürlüğüne vereceğim dilekçe yeterli midir? Teşekkürler

 136. Beyza dedi ki:

  Merhaba
  İsmimde herhangi bir dalga geçme, uzunluk ya da etrafımda başka isimle tanınma gerekçeleri yok fakat ismimi sevmiyorum ve etrafımda birçok Beyza olduğu için karıştırılma durumları oluyor. Bu nedenle isim ekletebilir miyim? Dava ve avukat ücretleri ne kadar tutar? Tokat da yaşıyorum kaç ay sürer? Şahitler ne gibi şeyleri öne sürebilir?

 137. Betul dedi ki:

  Merabalar. kızımın 2 ismi var ancak biz sadece birini kullanıyoruz. .2.ismini silinmesini istiyorum. okul hayatında sorun yasiyacagini ve bu onun sosyal yasantisinda sorun teşkil ediceğini düşünüyorum …Bu mahkemeye başvurmak için yeterli bi neden mi? Ayrıca avukatla anlastigimizda bu bize ne kadara mal olur.

 138. Fadime dedi ki:

  Merhabalar ismim fadime ve 1.siniftan beri surekli dalga geçiliyor şu an universitede hukuk okuyorum ve hala ayni durumlar dalga gecilmeye devam ediliyor.insanlarla tanisirken ismimi soylemeye cekiniyorum kendimi kucuk düşmüş hissediyorum bu yeterli bir sebep mi dava icin?simdi dava acsam ne kadar surede belli olur?bir de universitedeki kaydimi etkiler. Mi?

 139. Hacı dedi ki:

  Hocam merhabalar. Benim adım Hacı. Hem dini bir kelime olması hem de lakap olarak kullanılması beni rahatsız ediyor. Ayrıca çok dindar bir insan değilim benimsemede de sıkıntı var. Bu yüzden değiştirmek istiyorum ve Kürtçe bir isim kullanmak istiyorum. Rênas. Siz de kabul edilme durumu var mıdır ve ücretler ayrı ayrı ne kadar tutar masraf ve avukat masrafı ayrı olacak şekilde belirtirseniz sevinirim.

 140. Elanur Simay dedi ki:

  Merhaba. Ben ilk adımı hiç sevmiyorum bazıları adımı değiştirerek kullanıyor zaten genelde akrabalarımın ilk adımı kullanıyor arkadaş çevrem ikinci ve benim sevdiğim ismimi kullanıyor ama ben ilerde meslek hayatına falan atılınca da ilk adımın bilinmesini ya da o adımın geçmesini istemiyorum kimliğimden sadece ilk adımı sildirmek için de olsa dava falan gerekiyor mu mesela yeni kimliğe daha geçiş yapmadım geçerken öyle sadecee sildirilmiyor mu yardımcı olursanız çok sevinirim

 141. Ahmet Kenan dedi ki:

  Merhaba

  2 ismim var ancak hayatım boyunca resmiyet dışında sadece bir ismim bilindi. Diğerini kimse bilmiyor yakınlarım hariç ve onlar da kullanmıyor zaten. Diğerini sildirmek istiyorum. Hem çoğu kişi bilmediği ve kullanmadığı için hem de benim için asıl nedeni olan yaklaşık 8 yıldır beni reddeden babamın kendi babasının ismini vermiş olması. Sorum şu; acaba bu ismi babamın beni 8 yıldır aramaması ve manevi olarak reddetmesi ve onun kendi babasının ismini vermiş olması nedeniyle psikolojimin olumsuz yönde etkilenmesi hatta aile yaşantımı olumsuz etkilemesi olarak kabul eder mi halim?

  Teşekkürler.

 142. Gül dedi ki:

  İsmim ve soyadım aşırı uzun öğretmen olduğum için çok zor oluyor ve hiç duyulmamış bir isim bu nedenle değişmek istiyorum, diplomamı daha almadığımm için isim değişikliği sonrası diploma hangi isimle veririlir acaba ve toplam masraf ne kadar olur

 143. nazlı dedi ki:

  Merhaba benim kimlikte adım ümmügülsüm bu ismi çok uzun buluyorum ve okul hayatımda ismimle surekli dalga geciliyordu ve bu isimden nefret ediyorum psikolojim bozuldugu icinokul hayatımı bunun yüzünden bırakıp açıktan devam ettim şimdide tekrar okuldan devam etmek istiyorum ve psikolojimi yine etkileyeceği için degistirmek istiyorum ama yaşım 17 yinede dava acabilirmiyim ?

 144. Şeçkin dedi ki:

  Mrb. Benim adim normalde seçkin ama nufüsda şeçkin olarak kayitli ve bu benim çevremde biraz alay konusu oldu. Yaşım 22 ve büyüdükçe olgunlaşıyorum ve toplum içinde dalga geçilmesi biraz uzucu oluyo haliyle. Bana toplumda farkli bi isimle ifade ediyolar Seco diyolar ve benim icin problemlerin en buyugu asıl adimin seçkin olmasina rahmen farkli isimlerin kullanilmasida beni uzuyor. Ben ismimin yanina isim ekletmek istiyotum , birde ismimi duzelttirmek istiyorum. Ben ne yapmam lazim , ne kadar ucret oderim , avukata gerek var mi? Birde askerligim yaklasti 2 aydan kisa bi sure. Bu sure icerisinde yapilabilirmi tesekurler

 145. kadir dedi ki:

  iyi günler ibrahim bey ben konya ilinde ikamet ediyorum ismim kadir dede bu ikinci ismim olan dedeyi kaldırmak istiyorum mahkemeye ödenen ücretlerin toplamı nekadar olur acaba? ve dava süresi nekadar sürer şimdiden teşekkür ederim

 146. Büsra dedi ki:

  Merhaba bi sorum olcaktı kızımın iki ismi var yalnz birini eşim benden habersiz koymuş ve ben bunu istemiyorum esıme karşi dava acma hakkim varmi benden habersiz boyle bisey yaptigi icin ilk ismi beraber karar vermistik dogumdan sonra bana sormadan koymus digerini ama simdi o sildirmek istemiyor ben istiyorum nasil bir yol izlemeliyim

 147. Sefilbaykuş dedi ki:

  Bir türlü benimseyemediğim ismimi bir an önce değiştirmek istiyorum. Dava ne kadar sürer ve bana ne kadara mal olur öğrenmek istiyorum. İyi çalışmalar dilerim.

 148. Bilal dedi ki:

  4 aylık kızımın ismi ailede pek kabuk görmedi ismini değiştirmek istiyoruz eşimle ortak kararımız mumkunmudur

 149. Fetullah dedi ki:

  Merhabalar adımı büyüklerim Fetullah koymuş memnun değilim bunu Feyzullah yada Beytullah yapmak için mahkeme gerekirmi birde mahkeme gerekirse ücret ne kadar avukat olmayabilir kendinde takip edebilirsin dediler .Değiştirdikten sonra yine kayıtlarda eski ismim gözükecekmi dir bileğilerinizle

 150. Narin dedi ki:

  Merhaba çocuğum yakında 3 yaşını dolduracak kimliğinde iki isim var eşim benim rızam olmadığını bile çevre baskısıyla istemediğim ismi birinci isim olarak yazdırmış. Bu durum aile huzursuzluğumuza neden oldu olmasada devam ediyor. Çocuğumuz sadece ikinci ismini adı biliyor. Çocuğumuz okula başlamadan birinci ismini kimlikten sildirmek istiyorum. Eşim dilekçeye imza atıyor ve bana vekalet verip benim tek başıma mahkeme işlerini yürütmemi istiyor. Bu şekilde çocuğumuzun ismini değiştirebilir miyim yoksa bu durumda illaki avukat mı tutmam gerekiyor. Bilgilendirebilir misiniz? Şimdiden teşekkürl

 151. Esma dedi ki:

  Merhaba ben antalya ikametgah ediyorum. 2 yaşındakioglumun2 ismi var ve 1 degiştirmek istiyorum.çünki dogdugundan beri hiç kimlikteki adını kullanmadık. Bunun için nasılbir izlemem lazım ve ücreti nekadar olur.

 152. Mahmut Tiniç dedi ki:

  Merhaba Benim aynı soy ismimden dağda olan kuzenlerim var yani terör örgütü pkk ya katılmışlar ben onlarla aynı soyadını taşımak istemiyorum ve bana verdikleri ismi de değiştirmek istiyorum yani ismimi ve soismimi değiştirmek istiyorum bu gerekli bir sebebiyet olurmu acaba ve masrafı ne kadar olur öğrenebilirmiyim

 153. Omer Ege Kokum dedi ki:

  Ben soy adımı degiştirmek isitiyorum. Fiyatla ilgili bilgi almak istiyorum bir arkadasim da ismini degistirmek istiyor eger uygun bir fiyat onerebilirseniz o da sizinle iletisime gececek. Kokum olan soyadimi Okur yapmak istiyorum anneannemin kızlık soyadı. Proseduru az cok biliyorum harc ucretlerini gazete ilanini vesaire. Soyadimin kotu cagrisimlar yapmasi gerekcesini kullanabilecegimizi dusunuyorum davada.

 154. Fatih dedi ki:

  İyi günler kızıma almıla ismini koyduk ancak kimlikte almila bu durumda mahkemeye mi başvurmamız gerekiyor dilekçe ile mi oluyor yardımcı olur musunuz

 155. Döndü dedi ki:

  Merhaba benim adım döndü ve çevremde gereksiz esprilere maruz kalıyorum ismimi değiştirmek istiyorum. Nüfus müdürlüğüne dilekçe ile yapılabilir mi yoksa mahkemeye mi başvurmam gerekiyor öyleyse ücret hakkında bilgi alabilir miyim

 156. Osman dedi ki:

  Ismimi degistirmek istiyorum veya ek isim ekletmek istiyorum ama nasil yapacagimi bilmiyorum yardimci olur musunuz

 157. rumeysa ece dedi ki:

  merhaba, kimlikten 2. isimi sildirmek istiyorum. Acaba nasıl olabilir? dava zorunlu mudur?

 158. Ümran dedi ki:

  Mrb kolay gelsin. Benm kızımın ismi safiye birce. Biz safiyeyi kaldrmak istiyoruz kizim 4 aylik henüz. Degistirmek dava yoluyla mi mümkün veya nasil gecerli kabul edilir mahkemede yardimci olabilir misinz bi de ucretler nasil

 159. Ekrem Gürkan dedi ki:

  Merhabalar Zeynep Ceren isimli 11 aylık bir kızımız var iki ismim DaHA sonra zor olacağı düşüncesiyle Ceren isminin kaldırılmasını istiyoruz böyle birşey mümkün müdür ? Kesim sonuç alabilir miyiz ? Bu iş için toplam ücret ne kadar olur acaba ?

 160. Ali dedi ki:

  Merhaba;
  Babam ile manevi hiç bir bağım bulunmamaktadır. Soyadı mı değiştirmek istiyorum.
  Bunun için avukat harici 3. şahıs gerekir mi?
  2 ismim mevcut birini sildirmek istiyorum.
  Destek lütfen dönüş yapınız.
  Saygılarımla…

 161. Yunus dedi ki:

  Merhaba

  İsmim yunus ve küçüklükten beri balık olarak dalga geçiliyor ismim değişebilirmi ve ücret ne kadar talep ediyorsunuz. Teşekkürler

  • Merhabalar;
   Hangi il ve ilçede ikamet ediyorsunuz?

   • İsmail Arda Safirağaoğlu dedi ki:

    İyi günler adım İsmail Arda Safirağaoğlu 2 ismim var ve ben Arda olanı kullanıyorum.İsmail olanı sildirmek istiyorum soyadımda çok uzun ve bu durum resmi dairelerde veya banka gibi yerlerde bana sorun olmaya başladı ne yapabilirim bereye başvurabilirim.İkametgahım Karşıyaka İzmir

 162. melis dedi ki:

  merhaba. benim kimlik ismimle kullandigim ismim farkli. kimlikteki ismi kaldirmadan kullandigim ismi de ekletmek istiyorum. dava 2-4 ay arasi suruyormus ve ben 3 ay sonra universite sinavina girecegim. demem o ki dava sonuclanmamis olsa o surece kadar sinava girerken bir sorun yasar miyim? sizce beklemeli miyim?

 163. Ayanda dedi ki:

  Merhaba. Benim kızmın 2 isimli birini silmek istıyorum. Ne yapa bilirim ? Bursa Yıldırım.

 164. Emine dedi ki:

  Merhaba
  Benim annem ve babam 2 yıl önce boșandı. Ben annemin yanında ikametkah ediyorum.Benim iki ismim var ve ikisini de babam koymuș fakat ben bundan rahatsız oluyorum ve ismim ile soyismimi değiştirmek istiyorum. Annemin soyismini almak istiyorum ve istedigim bir ismi almak istiyorum. Ne babamla ne de baba tarafımla görüșüyorum.
  Sizce Davam Kabul edilir mi? Bi zorluk çıkar mı?

 165. Sibel dedi ki:

  erhaba Halil bey. Benim Adım Sibel ve ismimden nefret ediyorum. Babam vs bu ismimle hitap ediyorlar. Eşim ve yakın çevrem de Fatıma Sude diye hitap ediyorlar. İsmimi Fatıma Sude olarak değiştirmek istiyorum. Ankara ’da yaşıyorum. Sizce isim değişikliği olurmu olusra ne kadar sürede değiştirebilirim ve ne kadar tutar ? Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler

 166. Cuma Ali yaman dedi ki:

  Ben ismimin başında ki cuma ismini cikaricam ama bunu nasıl yapabilirim ve ne kadar ücreti olur acaba

 167. Silan dedi ki:

  Merhabalar benim adım kayıtta Şilan ama cevrem arkadaslarim tarafından sıla olarak biliniyorum buda karışıklığa sebep oluyor ismimde hiç tasimadigim olmadığım ozellikler var bölücülük taraf tutan belli bir görüşü savunan bir insanmisim gibi görünüyor ve ben öyle bir insan değilim çünkü Türkiye cumhuriyeti vatandaşı türk bayrağı altında yaşıyorum bu kayıtlarda olan isim beni yeni tanıştığım kişiler içinde küçük düşürüyor terör örgütü savunucusu izlenimi veriyor ve ben bundan çok çok rahatsızlık duyuyorum utanıyorum kayıtlardaki ismi söylemeye ve günlük hayatta sıla ismini kullanıyorum kayıtta da değişmesini istiyorum ne yapmam gerekli

  • Silan dedi ki:

   Merhabalar benim adım kayıtta Şilan ama cevrem arkadaslarim tarafından sıla olarak biliniyorum buda karışıklığa sebep oluyor ismimde hiç tasimadigim olmadığım ozellikler var bölücülük taraf tutan belli bir görüşü savunan bir insanmisim gibi görünüyor ve ben öyle bir insan değilim çünkü Türkiye cumhuriyeti vatandaşı türk bayrağı altında yaşıyorum bu kayıtlarda olan isim beni yeni tanıştığım kişiler içinde küçük düşürüyor terör örgütü savunucusu izlenimi veriyor ve ben bundan çok çok rahatsızlık duyuyorum utanıyorum kayıtlardaki ismi söylemeye ve günlük hayatta sıla ismini kullanıyorum kayıtta da değişmesini istiyorum ne yapmam gerekli

  • Merhabalar;
   İkamet ettiğiniz ili ve ilçeyi mail olarak iletirseniz daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.

 168. Abdullah dedi ki:

  Benim Nüfus Kimliğimde üç ismim var ve çok uzun , her yerde gülünç duruma düşüyorum ,
  ismimin uzunluğundan işe almayanlar bile oluyor vs…

  Ben sadece tek bir ismimi kullanmak istiyorum bunun için dava açmak gerekiyormu yoksa nüfus müdürlükleri halledebilirmi ?

 169. Merve dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey,
  Sadece isim değişikliği ve isim soy isim değişikliği için dava fiyatını öğrenebilir miyim?

 170. Saadet dedi ki:

  Mrb benim kızım 9 aylık . Kayınvalidem biz istemediğimiz halde kızıma dilek ismini koydurdu. ( Kimlikle kendi ismi Meryem olarak geçmektedir. Çevresinde dilek olarak biliniyor.) Eşimde bende istemedik. Dilek Sena yazdırdık kimliğine. Şimdi biz Sena ismini kullanıyoruz. Dilek ismini dava açıp sildirebilir miyiz?

 171. Cansu dedi ki:

  Merhaba benim iki ismim var birinci ismim babaannemin ismi ve ben kendimi yansıtmadığı için ve babaannemin ismini taşımak istemediğimden dolayı (ailevi nedenler) babaannemin ismini sildirmek istiyorum reşit olalı 3 ay kadar oldu nasıl sildirebilirim ne kadar sürer ve ücret ne kadar tutar

 172. Dkdkdkd dedi ki:

  Ad soyad değişikliği yapıldığı zaman kayıtlardan eski isim veya soyisim siliniyormu ?

 173. Döndü dedi ki:

  Merhabalar Halil bey, bı sorum olacaktı adımı değiştirmek istiyorum çok kötü lakaplar takıyorlar otobüs bileti alırken de adimi anlamıyorlar birinde gölge birinde dönde göndü yazmışlar yeni biriyle tanisirken kendimi Duru olarak tanıtıyorum. ogrencilerimle iletişim kurmak zor oluyor guluyorlar filan.yeni kanunla ismimi nüfus müdürlüğünde değiştirebilir miyim? Bilgi verir misiniz rica etsem.

 174. Yasin dedi ki:

  Şimdi avukat bey daha önce isim değişikliği yapmıştım ama eski adımı geri almak istiyorum.Tekrar geri alabilirim değil mi?bide yine aynı şekilde mi daktilocudan yazı yazdırıp adliye ye vermek mi gerekiyor??

 175. Bilmez dedi ki:

  Ya ben iki gün once isim değişikliği icin adliye ye dilekçe verdim duruşma kac gün sonra olur acaba

 176. Mehmet dedi ki:

  Ben dedemin ve babasının ismini taşıyorum ikisini de sevmiyorum . Bu nedenle isim değiştirecem kabul olur mu ? Yani şöyle bir durum biz dedemlerle yakın değildik hatta babamla da ayrı yaşıyoruz . Bu yüzden isim değiştirmek istiyorum gerçek adım mehmet raşit yapmak istediğim Azad .
  bulutmhmtrasit@gmail.com buradan ulaşabilirsiniz.

 177. Nazife dedi ki:

  Merhaba benim adım Nazife babaannemi adını koymuşlar fakat ben babaanemi sevmiyorum ve konuşmuyorum kavgalıyız beni istemediğine dair hareketlerini de belli ediyor 18 yaşımı doldurdum adımı değiştirebilir miyim ücreti ne kadar olur

  • Merhabalar;
   İkamet ettiğiniz il ve ilçeyi sağ altta yeralan soru sor butonundan bize iletirseniz daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.

   • Arif dedi ki:

    Merhaba, ben ismime dair bir aidiyet hissetmiyorum. Günümüzde artık kullanılmayan bir isim ve değiştirmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Eskişehir’de ikamet ediyorum.

 178. Sevim dedi ki:

  İsmimi değiştirmek istiyorum ancak yaşım 18’den küçük ve babam yurt dışında yaşıyor. Bu durumda nasıl dava açabilirim?

 179. Neslihan dedi ki:

  Adim neslihan ama ismim kaba geliyor insanların ismimi kaba soylemesi beni rahatsız ediyor ikinci isim ekletebiliyor muyuz davasiz gözde olmasını istiyorum

 180. Abdullah batur dedi ki:

  Merhabalar.. Ben isim ekletmek istiyorum çocukluğumdan beri agâh ismini cok sewiyorum ve bazi insanlar tarafından oyle tanınıyorum.. Ismimi komple değiştirmek degilde ekletmek mahkemede kolaylik saglr mi ve avukat tutmadan bu iş halledilebilir mi.? Birde ne kadar sürede sonuçlanır.?

 181. Ege Baykal dedi ki:

  Merhabalar Halil Bey, isim ekletmek istiyorum acaba dava sürecinde ve davanın açılmasında bana yardımcı olabilir misiniz ? Eğer böyle bir hizmet veriyorsanız ücret ve diğer detayları için bir irtibat numarası verme şansınız var mı ?

 182. (Asa) Berkay Uzgur dedi ki:

  İsmim yazdığım gibi Berkay. Fakat gerek yabancı dil bölümü okuduğumdan gerekse sevdiğim bir isim olduğundan dolayı “Asa” ismi ile biliniyorum. İsim ekletmek istiyorum. Bunu avukat aracılığı ile yaparsam toplam ücret ne olur? Kendim yapmak istersem, gazetede yayımlama, dava ücreti, pul ücreti gibi ücretler ne tutmaktadır. Bunları öğrenebilirsem çok mutlu olurum…

 183. Nebile dedi ki:

  Kimliğimde üç ismim olduğu için okul hayatımda sıkıntılar çektim ve ailem diğer iki ismimi sildirdi. Fakat belce ismini sevdiğim için okuldaki öğretmenlerime ve arkadaşlarıma belce dedirtmeye başladım. Ailem hariç herkes belce ismini kullanıyor. İlk adımı sildirmek istemiyorum fakat Belce ismini tekrar kimliğime ekletmek istiyorum

 184. Hüsamettin dedi ki:

  Merhaba bir sorum olacaktı. Şimdi ben memur olarak başka bir şehirde bulunuyorum. Yani davayı doğduğumuz yerdeki mahkemeye mı açmak zorundayız yoksa ikamet aldırdığımız başka bir adreste açabilir miyiz?  Bir de ben X şehrindeyim ve Y şehrindeki işinin ehli bir avukatı tutsam( mesela sizi) davayı benim adıma yürütebilir mi? Cevaplarsanız çok memnun olurum.

 185. abdullah seçkin dedi ki:

  merhaba avukat bey, ismim allahın kulu anlamına gelen arapça dini bir isim fakat ben ateistim benimsemediğim dinin değerlerini taşıdığı gerekçesiyle ismimi değiştirebilir miyim?

 186. Birisi dedi ki:

  Merhaba ben soy adımı değiştirmek istiyorum.Sebep olarak baba ile kavgalı olmak yeterli midir?

 187. Maşallah dedi ki:

  İsim değiştirme hakkında bilgi

 188. Rbskh dedi ki:

  Meraba ben almanyada yasiyorum türk vatandasiyim ismimi degistirmek istiyorum babam annesinin ismini koymus ev Ben istemiyorum nasil yapabilirim

 189. Leyla dedi ki:

  Hocam merhaba 4,5 yaşındaki kızımın 2 tane ismi var. Bir tanesi babaanne ismi. Biz bu ismi hiç kullanmıyoruz çocuk da bu ismi kullanmadığımız için kabullenmedi.sildirmek istiyoruz ne yapmamız gerekiyor

 190. Orgül dedi ki:

  Rahatsız ediyorum kusura bakmayın benim iki tane ismim var ilk ismimi ( Enes’i ) erkeklerde kullandığı için sildirmek istiyorum 26 yaşındayım . Acaba bir ücret karşılığı var mı ?

 191. Osmancan dedi ki:

  Ben 18 yaşını doldurdum mahkemesiz olur dediler bu doğrumu

 192. Setenay dedi ki:

  Merhaba,kimlikte yazan ilk adımı o isimle tanınmadığım gerekcesiyle sildirmek istiyorum.Surec ve ücret hakkında bilgilendirme yapabilirseniz çok sevinirim.

 193. Kevser GÖKMEN dedi ki:

  Merhaba ben 2. Ismimi sildirmek istiyorum dava acmak zorunlumudur ? Avukat tutmak zorundamiyiz

  • Merhaba isim sildirme işlemi için dava açılması zorunludur. Hiç bir dava türü için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Avukat tutmak, hukuki sürecin profesyonel olarak yürütülmesini ve olası hak kayıplarınızı önlemesi açısından önerilir.

 194. Hayriye dedi ki:

  Merhaba ben ismimi değiştirmek istiyorum fakat atanmamış bir memur adayıyım ve devlet kurumlarına olan başvurularmda diplomada eski ismimin yer alması bana sıkıntı yaşatır mı isim değişikliğini atanma sonrasına mı bırakmalıyım

 195. Mehmet dedi ki:

  Çekişmeli boşanma davam devam etmektedir. Eşim bana sormadan çocuğun ismini koymuş. TMK 339 maddesine göre çocuğun ismini anne ve baba koyar denilmektedir. Buna göre çekişmeli boşanma davamı açtığım aile mahkemesine isim değişikliği için talepte bulunabilirmiyim yoksa ayrı bir davamı açmam gerekmektedir? Şimdiden teşekkür ederim.

 196. çiğdem güzel dedi ki:

  merhaba Halil bey ben ailemle görüşmüyorum . kendi başıma yaşıyorum 19 yaşındayım . ismimi ve soy ismimi değiştirmek istiyorum . ailemle ilgili bir isim istemiyorum üzerimde , ailemle aram iyi değil 1 yıl önce evimi terk ettim o günden beri hiç konuşmadım yani benden haber bile alamıyorlar ,görüşmek de istemiyorum . bu dava açmak için yeterli bir sebep midir ? bir de dava açarsam bundan ailemin de haberi olacak mıdır ?

 197. Gül dedi ki:

  Merhaba, ben Gül Koca. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum ve universitede doktora eğitimi alıyorum. eşimden 8 ay önce boşandım ve akademik makalelerim evlilik soy adımla olduğu için eski eşimin soy adını kullanmaya devam ettim. fakat şu an eski eşim bu duruma müsade etmiyor.
  Ben bir çok nedenden dolayı aile kızlık soy adımı da kullanmak istemiyorum. İsmimime ekleme yapmak ve yeni bir soyadı almak için ne yapmam gerekli.
  Yardımcı olur musunuz*

 198. Hilal kara dedi ki:

  Merhaba ben isim değiştirme davası açtım şu anda hakim onayında karara çıkmış durumda bu aralar yurt dışına çıkma durumun var acaba isim değiştirme süreci bitene kadar yurt dışına çıkmama engel bir durum olabilir mi bana yardımcı olursanız sevinirim.

 199. Alper dedi ki:

  Merhaba avukat bey 5 yaşındaki kızımın 2 ismi var.Eşimle anlaşamadığımız için kızımın ilk ismini sildirmek istiyorum.Bu konuda yardımcı olur musunuz?

 200. İlker Hüseyin Özdemir dedi ki:

  Merhaba , tam adım İlker Hüseyin Özdemir. öncelikle Hüseyin ismini hiç kullanmıyorum İlker isminde kendimden uzak görüyorum. Özdeşleştiremiyorum. Soğuk geliyor.Adımın Sadece “Koray” olmasını istiyorum. Gerekçe olarak neyi göstermeliyim? Bu iş için ne kadar ücret talep edersiniz? Yardımcı olursanız sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


altı − 4 =

Sorunuz mu var?