0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Kategori: Ceza Hukuku

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Darbeye Teşebbüs Suçu

Darbeye Teşebbüs Suçu TCK

Anayasal düzenin işleyişine karşı ya da anayasal düzene karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu içerisinde maddeler halinde düzenlenmiş olup, bu maddeler anayasayı ihlal suçu yasama organına karşı suçlar ve hükümete karşı suçlar şeklinde 3 temel başlığa ayrılmaktadır. Darbeye Teşebbüs Suçu ve darbe teşebbüsü sebebiyle tutuklanan kişiler de TCK’nın ilgili maddelerince cebir ve tehdit kullanılarak darbe girişimi…
Devamı

Cumhurbaşkanına hakaret suçu tck 229 facebook twitter instagram internet

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, devletin egemenlik alametlerine ve organların saygınlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Ceza Kanunu 299. Maddesinde cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenlemiş olup söz konusu eylemin niteliğine göre alınacak ceza farklılık göstermektedir. Cumhurbaşkanına Hakaret Etmek Suç Mudur? Türkiye Cumhuriyeti organlarının saygınlığına karşı yapılan eylemler suç kapsamında değerlendirilir. Bu suçlardan birisi de cumhurbaşkanına hakaret etmektir.…
Devamı

Konut Dokunulmazlığının ihlali suçu ve cezası

Konut Dokunulmazlığının ihlali suçu ve cezası

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanunun 116. Maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu kanuna göre bir kimsenin konutuna ve konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren ya da konutuna ve konutunun eklentilerine rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi suç işlemektedir.  Konut dokunulmazlığını ihlal suçu kişi hürriyetine karşı işlenen suçlar kapsamındadır. Konut Dokunulmazlığının ihlali Suçu Nasıl…
Devamı

Taksirle Adam Öldürme

Taksirle Adam Öldürme Suçu

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, dikkat ve özen yükümlülüğüne uymama sonucu kusurlu davranış sergilenmesi ve öngörülemeyecek şekilde birisinin hayatına son verilmesi durumunda işlenen suç şeklidir. Türk Ceza Kanunu’na göre Taksirle Adam Öldürme, insan hayatına karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu kanunun 85. Maddesinde düzenlenmiştir. Taksirle öldürme suçu iki farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. İlki…
Devamı

suça azmettirme, azmettirme suçunun cezası

Suça Azmettirme

Türk Ceza Kanunu bir başkasını suç işlemeye azmettirme durumunda bu azmettiren kişinin de suç işlediğine hükmeder. Söz konusu Ceza kanununun 38. Maddesi uyarınca “başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır” şeklindedir. Suça azmettirme durumunda azmettiren kişinin niteliği, suçu işleyenin niteliği ve suçun niteliği gibi faktörler alınacak ceza açısından belirleyici olacaktır. Suça Azmettirme…
Devamı

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir, Cinsel Taciz Suçu Nedir, Nitelikli Cinsel Taciz Ne Demek,Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir,Cinsel Taciz Suçları

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları bireylerin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında olup TCK. 105. Maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları birbirinden farklı suçlar olup haliyle bu davranışların cezaları da birbirinden faklı olmaktadır. Cinsel taciz suçu ve Cinsel Saldırı suçu için TCK’nun belirlediği cezanın ne kadar olduğuna değinmeden önce taciz ve saldırı…
Devamı

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu ve Hırsızlığın Cezası

Taşınır bir malın zilyedin rızası olmaksızın kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınması hırsızlık suçu kapsamındadır. Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu 141. Maddesi ile 147. Maddesi arasında düzenlenmiş olup, ekonomik çıkar elde etme amacıyla mal varlığı değerlerine karşı işlenen bir suçtur. Hırsızlık Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı Süresi Hırsızlık suçu iki şekilde…
Devamı

Gasp Suçu ( yağma suçu)

Gasp Suçu ve Cezası (Yağma Suçu)

Gasp Suçu başka bir kişiye ait olan malın cebir ve şiddet yoluyla alınması şeklinde işlenen bir suç şeklidir.  Türk Ceza Kanunu 148. Madde ile 150. Madde arasında düzenlenmiş olan gasp suçu, hukuki olarak yağma suçu olarak ifade edilir. Gasp ya da yağma suçunda mağdurun sahip olduğu mal varlığına ilişkin gerçekleştirilen haksız fiil, bu suçun temelini…
Devamı

Uyuşturucu Kullanma ve Uyuşturucu Satma Suçu

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bireyler üzerindeki olumsuz etkisi, kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, bu tür maddelerin kullanılması, bulundurulması veya satışı kanun hükmünde düzenlemeyi ihtiyaç kılmıştır. Uyuşturucu kullanımının yaratacağı tehlikelerin önlenmesi adına Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu madde veya uyarıcı maddelerin gerek kullanımına gerekse de satışına ilişkin ağır cezai yaptırımlar öngörmektedir. Bu bağlamda Uyuşturucu Suçu farklı…
Devamı

Sorunuz mu var?